#Cop Hero Thailand Magazine จ.นครพนม “เมืองปลอดขยะ” กิจกรรม Big cleaning Day ทุกวันอาทิตย์

จ.นครพนม “เมืองปลอดขยะ” กิจกรรม Big cleaning Day ทุกวันอาทิตย์

จ.นครพนม “เมืองปลอดขยะ” กิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันอาทิตย์ วันอาทิตย์ ที่ 31 พฤษาคม 2563 เวลา 07.30 น. เริ่มต้นที่บริเวณหน้าหมู่บ้านอัมพร 2 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สิ้นสุดที่บริเวณหน้าหมู่บ้านอัมพร 2 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายสุพงศ์รัฐ อุตะมะ ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม นายเดชา พลกล้า หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม นายวิรพ จันทฤทธิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม แขวงทางหลวงชนบทนครพนม แขวงทางหลวงนครพนม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม สำนักงานจังหวัดนครพนม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนรวมพลังสร้างสรรค์สังคมไทย จากสำนักงานบ้านพักเด็กจังหวัดนครพนม ห้างแม็คโคร สาขานครพนม และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรมในการกำจัดขยะมูลฝอยและปรับแต่งภูมิทัศน์กับกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันอาทิตย์ จังหวัดนครพนม สำหรับวันอาทิตย์นี้บูรณาการกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งจังหวัดนครพนม โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 เพื่อป้องกันและลดฝุ่นละอองในอากาศ และจัดทีมพิฆาตยุงลายมาพ่นหมอกควันกำจัดตัวแก่ยุงลาย เริ่มต้นที่บริเวณหน้าหมู่บ้านอัมพร 2 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สิ้นสุดที่บริเวณหน้าหมู่บ้านอัมพร 2 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อป้องกันและลดฝุ่นละอองในอากาศ จึงต้องดำเนินการทำความสะอาดปัดกวาดล้างถนนและพ่นละอองน้ำ ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อให้ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยว ได้สูดอากาศบริสุทธิ์อย่างแท้จริง ปัญหาขยะเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และทุกชุมชนต้องประสบ ซึ่งจังหวัดนครพนมได้มีการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับบ้านเรือน ชุมชน ตำบล อำเภอและระดับจังหวัด โดยเน้นการลดปริมาณขยะ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ไปพร้อมๆ กับการรักษาสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครพนม มีประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนจังหวัดนครพนมเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างความประทับใจให้กับทุกคนตั้งแต่ก้าวแรกที่มาเยือนเมืองแห่งความสุข ทุกท่านก็จะมาร่วมกันทำความสะอาดโดยพร้อมเพรียงกัน
ภาพ/ข่าว หนุ่ม ปชส. เทพพนม รายงาน

คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครพนม ขอบคุณร้านค้าสถานประกอบการตลอดจนประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โควิด-19

นครพนม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมขอบคุณ ร้านค้า สถานประกอบการ ตลอดจนประชาชนที่ให้ความร่วมในการป้องกันไวรัสโควิด 19 พร้อมผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติม
วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมประชุม ร่วมกับพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ร่วมกับจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ
จากนั้นได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมเพื่อพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันโรคในการผ่อนคลายระยะที่ 3 ของจังหวัดนครพนมต่อ โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานถึงผลการตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการส่งเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจติดตาม ร้านค้า สถานประกอบการ ร้านอาหาร ตลาดสด และสถานบริการต่างๆ จำนวน 1,929 แห่ง ทั่วทั้งจังหวัด พบว่าประชาชนและผู้ประกอบการต่างก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากถึง 1,572 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 81.5 ในส่วนของร้านที่ไม่ผ่านเกณฑ์นั้น ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะนั่ง การคัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอยที่ยังไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมีการใช้แพลตฟอร์มไทยชนะไม่ครบทุกร้าน ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อให้ทุกแห่งสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง เช่น แนะนำการลงทะเบียนเพื่อสร้างคิวอาร์โค้ดไทยชนะในการตอบรับลงทะเบียน ให้เพิ่มรายละเอียดในการจัดทำทะเบียนเวลาก่อนเข้าและออกของสถานที่ รวมถึงแนะนำให้ลดความแออัดภายในร้านด้วยการโทรจองคิวการใช้บริการ
และในโอกาสนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมก็ได้มีการฝากขอบคุณผ่านสื่อมวลชนไปยัง ร้านค้า สถานประกอบการ ตลอดจนประชาชนที่ให้ความร่วมในการป้องกันไวรัสโควิด -19 เป็นอย่างดี ซึ่งจังหวัดนครพนมได้มีการเสนอมาตรการผ่อนคลายต่าง ๆ เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น การให้ยึดมาตรการผ่อนคลายตามส่วนกลาง รวมถึงมีการผ่อนผันบางส่วนเพิ่มเติมขึ้นมา เช่น การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 ในระยะแรกนี้ให้ทยอยผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อจัดการศึกษาการอบรมการประชุมหรือเพื่อประโยชน์ในการสอบ หรือการคัดเลือกบุคคล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กก่อนวัยเรียนให้เปิดได้เฉพาะการปฏิบัติงานที่จำเป็นของเจ้าหน้าที่เพื่อการนัดหมาย จัดสรรและแจกจ่ายเครื่องดื่มและอาหารกลางวันและการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ แต่ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่ทางราชการกำหนด ขณะที่กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการนั้นสามารถเปิดดำเนินการได้ เช่น สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนสให้เปิดดำเนินการได้โดยจำกัดจำนวนผู้เล่น ในการเล่นแบบรวมกลุ่มและงดเว้นการอบตัวหรืออบไอน้ำแบบรวม สถานที่ฝึกซ้อมมวย โรงยิมหรือค่ายมวยให้เปิดได้เฉพาะเพื่อการฝึกซ้อมการชกลม สนามกีฬาให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกายหรือการฝึกซ้อมในประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอลและวอลเลย์บอล โดยต้องไม่เป็นการแข่งขันและมีจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมที่อยู่ในบริเวณสนามกีฬาไม่นับรวมผู้เล่นไม่เกิน 10 คน ขณะที่การเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดก็ได้มีการผ่อนคลายการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดตามที่กระทรวงคมนาคมกำหนด โดยประชาชนผู้เดินทาง ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ ที่ราชการกำหนด ทั้งนี้จังหวัดได้มีการพิจารณาลดพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ระบาดลงเหลืออยู่ 5 จังหวัด ประกอบไปด้วย กรุงเทพฯ นนทบุรี ภูเก็ต ยะลา และนราธิวาส ในส่วนของแรงงานต่างด้าวยังคงตมีมาตรการห้ามเดินทางเข้ามาในพื้นที่เช่นเดิม
ภาพ/ข่าว หนุ่ม ปชส
เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed