#Cop Hero Thailand Magazine ป.ป.ส. หารือภาคีร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนช่วงสถานการณ์ โควิด-19 เน้นปรับกิจกรรมรูปแบบออนไลน์มากขึ้น

ป.ป.ส. หารือภาคีร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนช่วงสถานการณ์ โควิด-19 เน้นปรับกิจกรรมรูปแบบออนไลน์มากขึ้น

ป.ป.ส. หารือภาคีร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ช่วงสถานการณ์โควิด-19 เน้นปรับกิจกรรมรูปแบบออนไลน์มากขึ้น
นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส เผยถึง เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ส ร่วมกับหน่วยงานภาคี ประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 โดยมอบให้นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กรมการปกครอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน รวมกว่า 50 คน
โดยที่ประชุมรับทราบแผนการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้เดิม แต่มีการปรับกิจกรรมให้เป็นรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น รวมถึงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) เพื่อนำไปใช้ตามบริบทหน่วยงาน ภายใต้กรอบแนวคิด “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด SAVE ZONE NO NEW FACE” และ สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเชิญชวนหน่วยงานที่ดูแลกลุ่มเป้าหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาเข้าร่วมโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย “Save Zone, No New Face” (YouthTubers) ที่กำหนดจัดขึ้นในห้วงสัปดาห์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (มิ.ย.-ก.ย.63) ที่กำลังจะมาถึง
เลขาธิการ ป.ป.ส กล่าวเพิ่มเติมว่า “มติที่ประชุมเห็นชอบตามแนวทางขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่สำนักงาน ป.ป.ส. เสนอ ซึ่งเน้นการขับเคลื่อนงานใน 3 แนวทาง ได้แก่ การสร้างการรับรู้ การสร้างภูมิคุ้มกัน และการสร้างพื้นที่ปลอดภัย โดยเน้นวิธีการรูปแบบกิจกรรม Online และเน้นเนื้อหาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย (เช่น EF/ทักษะชีวิต/ความรู้ยาเสพติด/การสร้างพลังบวก/การรู้จักคุณค่าในตน/กลุ่มเพื่อน/ เป็นต้น) โดยสำนักงาน ป.ป.ส. สนับสนุนองค์ความรู้ผ่านทางโซเชียลมีเดีย ได้แก่ สื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ (อินโฟกราฟิก คลิปวิดีโอสั้น ฯลฯ) สื่อข้อมูลวันต่อต้านยาเสพติด สื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย และคู่มือการป้องกันยาเสพติด (ทักษะสมอง ทักษะชีวิต จิตสังคมบำบัดในโรงเรียน ฯลฯ) สำหรับสนับสนุนให้หน่วยงานได้นำไปปรับใช้ตามบริบท”
ทั้งนี้ ข้อสรุปจากที่ประชุม สำนักงาน ป.ป.ส จะนำเสนอต่อในการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันยาเสพติด ครั้งที่ 2/2563 ที่กำหนดจัดขึ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อให้การดำเนินการต่อเนื่อง และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ให้ความสำคัญกับการลดความต้องการยาเสพติด มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและเยาวชน อายุ 15-24 ปี รวมทั้งการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งพี่น้องประชาชนทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยได้
โดยเริ่มต้นด้วยการช่วยกัน สอดส่องดูแล และเฝ้าระวังบุตรหลาน คนในครอบครัว ชุมชน สังคม ของตนเอง ให้ห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่ (No new face) และให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด (Save zone)
ด้วยการร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติด หากพบเห็นพฤติกรรมของบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โทร. สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
Cop Hero Thailand Magazine รายงา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *