#Cop Hero Thailand Magazine นครพนม – กก.โรคติดต่อพิจารณาผ่อนคลาย มาตรการระยะ 4

นครพนม – กก.โรคติดต่อพิจารณาผ่อนคลาย มาตรการระยะ 4

นครพนม กก.โรคติดต่อ
พิจารณาผ่อนคลายมาตรการ ระยะ 4
วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่า ราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 20/2563 โดยมีนายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว ปลัดจังหวัดนครพนม นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมฯ โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปตั้งแต่ วันที่ ๑ – 30 มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น โดยที่สมควรผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นช่วงที่ ๔ ต่อเนื่องจากการผ่อนคลายที่ดำเนินมาก่อนแล้วเป็นลำดับ ทั้งนี้ ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างทางสังคม และการยอมรับระบบติดตามตัวผ่าน Application ทางโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 (ศบค.) เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิว ซึ่งบังคับใช้มานานกว่า 2 เดือน และอนุญาตให้กิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงกลับมาดำเนินการได้ในการผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
สำหรับวาระการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดมาตรการป้องกันโรคการผ่อนคลายระยะที่ ๔ ของจังหวัดนครพนม ซึ่งมีการรายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบสถานการรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลาย มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมเชิงรุกในทุกพื้นที่ ผลการตรวจประเมินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผลการพิจารณาข้อเสนอของบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SCGL) ให้รถบรรทุกสามารถข้ามไปรับส่งสินค้าที่บริษัท คำม่วน ซิเมนต์ จำกัด (KCL) แขวงคำม่วน สปป.ลาว ภายในช่วงเวลา 06.00-22.00 น. (รวม 16 ชั่วโมง) แบบไม่ค้างคืน
นอกจากนี้ยังได้พิจารณาการจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2563 กำหนดจัดในห้วงวันที่ 7-31 กรกฎาคม 2533 ณ บริเวณแลนด์มาร์คพญาศรีสัตตนาคราช ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้สามารถจัดงานได้ แต่ให้คณะทำงานพิจารณาถึงมาตรการในการป้องกันที่สามารถควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬากอล์ฟ แม่น้ำโขง “Unseen Mekong Golf@Nakhonphanom” และการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ในส่วนของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘(ฉบับที่ ๑๐)และมาตรการผ่อนคลายระยะที่ ๔ นายธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น โดยที่สมควรผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นช่วงที่ ๔ ต่อเนื่องจากการผ่อนคลายที่ดำเนินมาก่อนแล้วเป็นลำดับ ทั้งนี้ ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างทางสังคมและการยอมรับระบบติดตามตัวผ่าน Application ทางโทรศัพท์มือถือ จึงออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย โดยการยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
นอกจากนี้ยังผ่อนผันการใช้อาอารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ โดยสามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างเพิ่มเติมได้ทั่วราชอาณาจักรตามความสมัครใจและความพร้อม ทั้งกิจกรรมด้านเศรษ.ฐกิจและการดำเนินชีวิต กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ การขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งดำเนินการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ตามคำแนะนำ เงื่อนไข และเงื่อนเวลาที่ทางราชการกำหนด
ภาพ/ข่าว หนุ่ม ปชส.
#เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน
#Cop Hero Thailand Magazine

สยามอะเมซิ่งพาร์ค เปิดบริการ 15 มิ.ย.2563 นี้ ให้บริการแบบ New Normal ตามมาตรการคลายล็อคเฟส 4
สยามอะเมซิ่งพาร์ค (สวนสยาม เดิม) ขานรับมาตรการผ่อนคลายระยะ 4 พร้อมกลับมาเปิดให้บริการวันที่ 15
มิถุนายน 2563 นี้ พร้อมมาตรการด้านสุขอนามัยซึ่งสอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐ ตามคำแนะนำของสมาคมสวนสนุกโลก
(IAAPA) และสมาคมสวนน้ำโลก (World Waterpark Association) เที่ยวสยามอะเมซิ่งพาร์ค สนุก อุ่นใจ สะอาด ปลอดภัย
นางนพกาญจน์ เหลืองอมรเลิศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาดและการขาย เปิดเผยว่า สยามอะเมซิ่ง
พาร์ค พร้อมกลับมาเปิดให้บริการตามมาตรการผ่อนคลายระยะ 4 ตั้งแต่ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 นี้เป็นต้นไป โดยจัดเตรียม
ความพร้อมสถานที่และขั้นตอนการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรการของรัฐฯเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้บริการและ
พนักงาน โดยในเบื้องต้นพนักงานทุกคนได้ผ่านการตรวจเชื้อโควิด-19 จากโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ก่อนกลับเข้าปฏิบัติงาน
และมีวิถีปฏิบัติแบบ New Normal ในการให้บริการสวนน้ำสวนสนุกดังนี้
• ผู้ใช้บริการและพนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ใช้บริการ ยกเว้นเมื่อใช้
บริการในสระว่ายน้ำ
• คัดกรองผู้ผ่านเข้าพื้นที่ทุกคนต้องมีอุณหภูมิร่างกายไม่สูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส
• เช็คอินผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการตามความหนาแน่นที่ภาครัฐกำหนด
• จัดระยะห่างที่นั่งบนเครื่องเล่นทุกชนิดและระยะห่างในทุกพื้นที่บริการไม่น้อยกว่า 1 เมตร
• ทำความสะอาดจุดสัมผัสบนเครื่องเล่นหลังให้บริการทุกรอบ และทำความสะอาดจุดสัมผัสในพื้นที่ให้บริการทุก 1
ชั่วโมงด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
• รักษาความเข้มข้นของคลอรีนในสระว่ายน้ำไม่น้อยกว่า 1 ppm
• บริการอาหารปรุงสดใหม่ เลี่ยงการสัมผัสกับอากาศภายนอกกรณีอาหารปรุงสำเร็จ
• ส่งเสริมการชำระเงินผ่านระบบดิจิตอลแบงค์กิ้ง งดเว้นการวนใช้บัตรแคชการ์ดในระหว่างวัน
• รวมถึงจัดเจลแอลกอฮอล์บริการทั่วบริเวณ จัดทำเคาน์เตอร์ชิลด์ทุกจุดขายสินค้าและจุดชำระเงิน
สยามอะเมซิ่งพาร์คพร้อมเปิดบริการด้วยสวนน้ำสวนสนุกที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ระหว่างช่วงปิดบริการชั่วคราว
เครื่องเล่นสีสันสดใส พื้นที่สวยงามทั่วบริเวณ รวมถึงสวนน้ำสะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังจัดโปรโมชั่นพิเศษ
เพื่อมอบสิทธิประโยชน์คุ้มค่าคุ้มราคาให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย บัตร Super Pass1,200 บาท เที่ยวฟรีกินฟรี 1,200 บาท
หรือบัตรเที่ยวครั้งเดียวเพียง 500 บาท (จากปกติ 900) เที่ยวสวนน้ำสวนสนุกไม่อั้นตลอดวันพร้อมสิทธิ์เที่ยวฟรีสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ซื้อบัตรล่วงหน้าได้ที่ www.siamamazingpark.com สอบถามเพิ่มเติม line@siamamazingpark
สอบถามเพิ่มเติม : คุณพรศรี จันทรขัมมา ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์อาวุโส โทร. 090-8801070
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด โทร.0-2919-7200 ต่อ220

#Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed