#Cop Hero Thailand Magazine ผู้ว่าราชการอุตรดิตถ ์สั่งปิดสถานที่เพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.-30 เม.ย.63 ตลาดนัดทุกประเภท ร้านอาหารหรือร้านเครื่องดื่ม ยกเว้นให้การจำหน่ายนำกลับไปบ้านได้

ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุตรดิตถ ์สั่งปิดสถานที่เพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.-30 เม.ย.63
ตลาดนัดทุกประเภท ร้านอาหารหรือร้านเครื่องดื่ม ยกเว้นให้การจำหน่ายนำกลับไปบ้านได้

ผู้ว่าฯอุตรดิตถ์ สั่งปิดสถานที่เพิ่มเติม
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 30 เมษายน 2563
ตลาดนัด ทุกประเภท
ร้านอาหาร หรือร้านเครื่องดื่มยกเว้น ให้การจําหน่ายนํากลับไปกินบ้านได้

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดสถานที่ชั่วคราว ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID-19) ฉบับที่ ๑๐
ตามที่นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ และได้ ออกข้อกําหนดซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑) ออกข้อกําหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เวลา(๒) การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดออกคําสั่งโดยอาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา ๓๕(๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๕๘ พิจารณาสั่งปิดสถานที่ซึ่งมีคนจํานวน มากไปทํากิจกรรมร่วมกันและเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคโควิด ๑๙ เป็นการชั่วคราว
จังหวัดอุตรดิตถ์พบผู้ป่วยติดเชื้อ จํานวน ๑ ราย และพบว่ามีประวัติการเดินทางไปในหลาย พื้นที่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องต่อข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑) อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงประกาศ ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. ตลาดนัด ทุกประเภท
๒. ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่มีลักษณะนั่งรับประทานภายในบริเวณร้าน ยกเว้น การจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่น ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงแรมที่ให้บริการ เฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรม
อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผล เสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศข้างต้นต้องรับโทษตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๔ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
(นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์
Reference
เอกสารคำสั่ง https://bit.ly/2WStWmW
Covid19 #โควิด19 #อุตรดิตถ์
ขอบคุณข้อมูล:เพจอุตรดิตถ์บ้านเรา
อินทรีย์ไฟCop Hero Thailand Magazine/รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed