#Cop Hero Thailand Magazine องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์และโรงเรียนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน

องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์และโรงเรียนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน

🙏องคมนตรี ลงพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยม ร.ร.ราชประชานุเคราะห์และ ร.ร.ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน🙏
วันนี้ (15 ก.ค.2563) เวลา 09.30 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโครงการกองทุนการศึกษา ที่โรงเรียนบ้านห้วยคอม ม.4 ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งขึ้นเมื่อปี 2478 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมี ว่าที่ร้อยเอกประเสริฐ สอนสิงห์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 236 คน มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 240 คน มีการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามศักยภาพ ความพร้อม โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา จำนวน 3 คน โดยในปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกองทุนการศึกษาจำนวน 1,065,000 บาท เพื่อใช้ในการสร้างโรงเรือนเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างบ้านพักครู และซ่อมแซมห้องวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนการสอนที่สร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนมากยิ่งขึ้น
.
จากนั้นในช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 บ้านงอมสัก ต.ท่าแฝก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเดิมใช้ชื่อ โรงเรียนบ้านงอมสัก เป็นอาคารชั่วคราว ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2498 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2513 ได้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย โรงเรียนมีสภาพทรุดโทรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม พร้อมทั้งพระราชทานเงิน จำนวน 150,000 บาท เพื่อนำไปซ่อมแซมอาคารเรียน ต่อมาเมื่อสร้างโรงเรียนและอาคารใหม่เสร็จ ทางอำเภอได้ทำหนังสือเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13
.
ปัจจุบันมี นางสาววัชราภรณ์ ปาชัย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 19 คน เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียน ทั้งหมด 171 คน เปิดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับชั้น ได้จัดการศึกษาเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานให้กับนักเรียน มีการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพที่หลากหลาย โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ข่าว: ธัญวรรณ จิระโร
ภาพ : ชัยยศ ยอดยิ่ง
ทีมข่าว สวท.อุตรดิตถ์
==============================
อินทรีย์ไฟCop HeroThailand Magazine/รายงาน
กัณฑ์อเนก ฐิติพัชร/บรรณาธิการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed