#Cop Hero Thailand Magazine “สสจ.นครพนม -สปสช. เขต 8” เปิดเวทีถอดบทเรียน ผลงานสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์

“สสจ.นครพนม -สปสช. เขต 8” เปิดเวทีถอดบทเรียน ผลงานสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์

“สสจ.นครพนม-สปสช.เขต 8” เปิดเวที
ถอดบทเรียนผลงานสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 8 อุดรธานี จัดประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระสงฆ์และสามเณร พื้นที่ 7 จังหวัดอีสานตอนบน ประจำปี 2563 โดยพระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และนางแสงอุษา ทัศคร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมฮอล 1 โรงแรมไอโฮเทล ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซึ่งการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563
พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม กล่าวว่า การจัดประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระสงฆ์และสามเณรครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญเป็นอันมาก การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มพระสงฆ์และสามเณร ซึ่งเน้นการทำงานเชิงรุก โดยดำเนินการคัดกรองสุขภาพ เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงสูง กลุ่มสงสัยผู้ป่วยรายใหม่ และกลุ่มป่วยทั้งที่มีภาวะแทรกซ้อนและไม่มีภาวะแทรกซ้อน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบในการวางกลยุทธ์เชิงรุก อันจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาสุขภาพพระสงฆ์และสามเณรในภาพรวมต่อไป
นางแสงอุษา ทัศคร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จังหวัดนครพนมในฐานะเจ้าภาพหลักฯ ได้จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระสงฆ์และสามเณร ประจำปี ๒๕๖๓ โดยให้โรงพยาบาลทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งดำเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร และพระสงฆ์อายุ ๒๕ ปีขึ้นไป ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก ๓อ ๒ส (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย งดดื่มสุราและสูบหรี่) จัดอบรมถวายความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์และญาติโยม รวมทั้งติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุก ๓ เดือน รวม ๒ ครั้ง เป็นเวลา ๖ เดือน รวมทั้งดำเนินงานพัฒนาวัดให้เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ ควบคู่ไปกับโครงการพัฒนาชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาวะพระสงฆ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สมบูรณ์ ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญาและทางสังคม
อนึ่ง การสรุปบทเรียนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระสงฆ์และสามเณรฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้แต่ละจังหวัดได้นำเสนอผลการดำเนินงานสุขภาพพระสงฆ์ และถอดบทเรียนการดำเนินงานฯ ระดับเขต เพื่อปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์และสามเณร เขตสุขภาพที่ ๘ ทั้งนี้ จะนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนการดำเนินงานของ ปี ๒๕๖๔ ต่อไป
ภาพ/ข่าว ปัญญา สสจ.
เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *