#Cop Hero Thailand Magazine ป.ป.ส. ผนึกภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคตะวันออก หารือแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล

ป.ป.ส. ผนึกภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคตะวันออก หารือแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล

ป.ป.ส. ผนึกภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคตะวันออก หารือแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล
วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2563 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) มอบหมายให้นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 6/2563 พร้อมด้วยหน่วยงานภาคี อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. กรมการพัฒนาชุมชน กรมยุทธการทหาร กองทัพไทย กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อหารือ เสนอแนวทางให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล
การประชุมในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่พร้อมประชุมร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด นครนายก สระแก้ว) โดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านวังทะลุ ม.3 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี หมู่บ้านวังสะแก หมู่ 3 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา และโรงพยาบาลแปลงยาว หมู่ 4 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวสืบเนื่องมาจาก มติของที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ครั้งที่ 1/2562 ที่เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 – 2565 โดยประกอบด้วย 5 มาตรการ คือ ความร่วมมือระหว่างประเทศ การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย การป้องกันยาเสพติด การบําบัดรักษายาเสพติด และการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม และความร่วมมือระหว่างประเทศ” เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดและลดระดับปัญหาของการแก้ไขปัญหาได้อย่างน้อย ร้อยละ 50 ภายใน 3 ปี จนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศภายในปี พ.ศ. 2580 และให้มีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนโดยคณะอนุกรรมการฯ
เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวต่ออีกว่า สำหรับคณะอนุกรรมการฯ นอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ กระตุ้นและเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดเพิ่มมาตรการปฏิบัติการให้เข้มข้นยิ่งขึ้นแล้ว ยังสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานยาเสพติดในพื้นที่ รวมถึงเพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมประชุมศึกษาดูงานในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ การดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนการดำเนินงานที่สามารถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ใช้ประโยชน์ได้
เลขาธิการ ป.ป.ส กล่าวตอนท้ายว่า คณะอนุกรรมการฯ จะยังเดินหน้าลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ ด้วยการบูรณาการร่วมจากทุกภาคส่วนและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ให้ความสำคัญกับการลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยได้ หากพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง
#Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed