#Cop Hero Thailand Magazine ราชบุรี – จัดพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยมประจำปี 2563

ราชบุรี – จัดพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยมประจำปี 2563

ราชบุรีจัดกิจกรรมวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
เช้าวันนี้(9 สิงหาคม 2563)
ที่ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่ายปกครองเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด
และพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๓ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ ๑๐ สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงจัดระเบียบการปกครองท้องที่ ในระดับตำบลหมู่บ้านขึ้นใหม่ และเพื่อเชิดชูเกียติของกำนั้นผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติหน้าที่ความตั้งใจและทุ่มเทความรู้ความสามารถ ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชนมาโดยตลอด ซึ่งจังหวัดราชบุรียังได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่ายปกครองเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดพร้อมนี้ด้วย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด และพัฒนาศักยภาพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการกิจในระดับพื้นที่ และขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง และเจ้าหน้าที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี พร้อมกันนี้จังหวัดราชบุรียัง ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และ พผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับรางวัล ชั้นที่ ๑ และรางวัลชั้นที่ ๒ ขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป
ส่วนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ทำการคัดเลือก ได้กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยสารวัตรกำน้น ทีมีผลงานดีเด่นของอำเภอโพธาราม 4ท่านด้วยกัน ที่เดินทางมา
รับรางวัลชั้นที่ 1และชั้นที่2
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่งานต่อไป จากนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี โดยมี ๑.นายมาโนช คำแก้ว กำนันตำบลหนองกวางอำเภอโพธาราม
ได้รับโล่ประกาศ เกียรติคุณ ชั้นที่ 1พร้อมอาวุธปืนลูกซอง ยาว 1 กระบอก
๒.นายสมิทธิ สุภาพพรชัย กำนันตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ชั้นที่ 1 พร้อมอาวุธปืนลูกซองยาว 1 กระบอก
๓.นางสาวกุลรีศา ศรีนวล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธารามรับโล่เกียรติคุณ ชั้นที่ 2
๔.นายสุวัจน์ กิจนิตย์ชีว์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหมู่ที่ 6 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม
รับโล่เกียรติคุณชั้นที่ 2
มีผลงานดีเด่นของพนักงานฝ่ายปกครอง จังหวัดราชบุรีประจำปี 2563
@ – สุรพันธ์ ตันกำเนิด
สุเทพ นิ่มนวล
กนกวรรณ บุญวงษ์
อารีรัตน์ ด่านปาน
ศูนย์ข่าว Cop Hero Thailand Magazine จังหวัดราชบุรีรายงาน.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed