#Cop Hero Thailand Magazine – ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.(เขต 15,16,17) ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนงานและภารกิจสำคัญสนองนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ส.ป.ก.ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 จังหวัดลำปาง

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.(เขต 15,16,17) ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนงานและภารกิจสำคัญสนองนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ส.ป.ก.ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 จังหวัดลำปาง

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.(เขต 15,16,17 ) ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนงานและภารกิจสำคัญ สนองนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ส.ป.ก. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 จังหวัดลำปาง
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 15,16,17 ) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการ และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 โดยมี นางสาวอรณัชชา สุวรรณชัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง เลขที่ 999/1 ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 15,16,17 ) ท่านได้ถ่ายทอดแนวคิดและกำชับว่า งานจัดที่ดิน และการตรวจสอบการใช้ที่ดิน โดย ส.ป.ก.จะมีขั้นตอนและการดำเนินการที่ชัดเจน และกำหนดระยะเวลาในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญอย่างเป็นแบบแผน ซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจนี้ และใช้ความระมัดระวัง ศึกษาข้อบังคับ กฎระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างรอบคอบ รวมทั้งให้ความสนใจในการทำความเข้าใจกับเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรอย่างต่อเนื่องทั่วถึง และคิดด้วยว่าทำอย่างไร จะดำเนินการอย่างไรในเรื่องของการกระทำผิดวัตถุประสงค์ การสั่งสิ้นสิทธิ์ อย่างน้อยที่สุด...เราได้ดำเนินการตามกฎหมายดีกว่าเราปล่อยปละละเลยให้เขากระทำผิด การจัดที่ดินของส.ป.ก. เป็นงานที่นำมาหล่อเลี้ยงชีวิตของเกษตรกรโดยรวม ได้ครองชีพอยู่รอดได้ด้วยตนเอง ดังนั้น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องร่วมใจ ร่วมดำเนินการกับปฏิรูปที่ดินจังหวัดอย่างเต็มกำลังความสามารถ เมื่อปฏิบัติงานได้ไปเจรจากับเกษตรกร/ชาวบ้าน จะเป็นการดี เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มต้องเข้าไปช่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย จับมือกันปฏิบัติงานเป็นทีม อาทิ เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ต้องเข้าไปช่วยงานกลุ่มงานช่างและแผนที่ หรือกลุ่มกฎหมายได้เป็นอย่างดี เพื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ได้เรียนรู้งานให้รอบรู้งานทุกด้าน กลุ่มยุทธศาสตร์ฯมีแนวทางการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ชัดเจนที่ยั่งยืน โดย เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้พัฒนาผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ของตนเองของชุมชนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ท้องถิ่นตลอดไป
ขอบคุณภาพข่าว : พรพัฒน์เจริญภพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed