#Cop Hero Thailand Magazine นครพนม อำเภอเมืองจับมือสถาบันพระปกเกล้า สร้างชุมชนต้นแบบน่าอยู่ที่ขับเคลื่อนโดยภาคพลเมือง

นครพนม อำเภอเมืองจับมือสถาบันพระปกเกล้า สร้างชุมชนต้นแบบน่าอยู่ที่ขับเคลื่อนโดยภาคพลเมือง

นครพนม อำเภอเมืองจับมือสถาบันพระปกเกล้า สร้างชุมชนต้นแบบน่าอยู่ที่ขับเคลื่อนโดยภาคพลเมือง
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่จังหวัดนครพนม นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอเมืองนครพนม เปิดเผยว่า การมีชุมชนน่าอยู่ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เพราะนั่นหมายถึงการที่ทุกคนมีสภาพแวดล้อมที่ดี ทั้งในเรื่องของสุขภาพกาย สุขภาพใจ สิ่งแวดล้อม และสังคมที่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความรักความสามัคคี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งการจะได้มาของชุมชนน่าอยู่นั้นก็ต้องมาจากทุกภาคส่วนร่วมมือกัน และถ้ามีการพัฒนาอย่างเป็นระบบจะยิ่งทำให้ชุมชนนั้นมีความมั่งคงและยั่งยืน ดังนั้นเพื่อสร้างชุมชนต้นแบบน่าอยู่ อำเภอเมืองนครพนม จึงได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดนครพนม และมหาวิทยาลัยนครพนม จัดเวทีปรับปรุงและสรุปร่างนโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาชุมชนต้นแบบ
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้กำหนดแผนพัฒนาไว้ 3 ระยะด้วยกัน ประกอบไปด้วย ระยะที่ 1 กำหนดต้นแบบของชุมชนเพื่อสำรวจเก็บข้อมูล-ปัญหาในพื้นที่ ระยะที่ 2 ดำเนินการแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามแผน และระยะที่ 3 เป็นการนำโมเดลชุมชนต้นแบบขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ซึ่งก็ได้เลือกบ้านเนินสะอาดเป็นชุมชนนำร่อง เพราะเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ที่มีการขยายตัว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ที่มาพร้อมกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาก็ได้มีการเชิญทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนชุมชน นักเรียน นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ มาร่วมกันพูดคุยหารือเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านเนินสะอาดร่วมกัน เช่น ระบบน้ำประปาในชุมชนขุ่น คลองระบายน้ำเสียที่ยังไม่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ปัญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้น ปัญหามลพิษทางเสียงภายในชุมชน การกำจัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล ไปจนถึงการจัดการสุขาภิบาลในชุมชนและการปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่ ก่อนที่จะร่วมกันกำหนดร่างนโยบายเพื่อจัดทำเป็นแผนพัฒนาพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาชุมชนในระยะต่อไป ซึ่งถือเป็นการร่วมมือกันในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนน่าอยู่แบบมีส่วนร่วมของภาคพลเมือง
เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed