จังหวัดราชบุรี จัดพิธีมอบรางวัลมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2563

จังหวัดราชบุรี จัดพิธีมอบรางวัลมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2563

10/9/63
จังหวัดราชบุรี
จัดพิธีมอบรางวัล มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน จังหวัดราชบุรี ประจำปี ๒๕๖๓
เช้าวันนี้( ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานมอบรางวัลมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน จังหวัดราชบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีจัดขึ้น โดยมีนายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานโครงการดังกล่าว ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำ ปี๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำชุมชนดีเด่นทุกคนได้เกิดความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข”ดีเด่น ระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี ๒๕๖๓ และเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนโดยจัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติประกอบด้วย
๑. รางวัลชนะเลิศโล่พระราชทานสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข”ดีเด่น ระดับจังหวัด”ได้แก่ บ้านเหล่ามะละกอ หมู่๑๕ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
๒. รางวัลรองชนะเลิศ”หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข”ดีเด่น ระดับจังหวัด” บ้านคุ้งกระถิน หมู่๖ ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี
๓. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นได้แก่ นายสัณฐิกานต์ จิตภูธโรจน์ ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี และนางสาวกมลวรรณ บุณยะธาน ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก
๔. กลุ่มองค์การชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเหล่ามะละกอ หมู่๑๕ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
๕. ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนดีเด่น ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา
๖. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ได้แก่ นางกุลณิชา ทองมาก หมู่๑๕ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
๗. บุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ๙๐วัน” ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ได้แก่ ๑.บุคคลต้นแบบระดับชุมชนคือนายทินภัทร ฤทธิ์จันทร์ ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี ๒.บุคคลต้นแบบระดับผู้ปฏิบัติการคือ นางนวพร สินคง พัฒนาการอำเภอสวนผึ้ง ๓.บุคคลต้นแบบระดับผู้บริหารคือ พันตำรวจเอกทูน เดชคุณมาก ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง
๘. คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ได้แก่ ๑.สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่นคือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสวนผึ้ง ๒.คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นคือ๒.คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ ๓.กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น คือ กลุ่มอาชีพทำตุ๊กตา ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก
๙. รางวัลข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนดีเดน ได้แก่๑. นางสาวเรณา บุญเทียม สำนักงานพัฒนาชุมชนโพธาราม ๒.นางสุมิตตา เจริญสิงห์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีและ ๓.นางสาวชุติมา วิจิตรวงศ์วานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี พร้อมกันได้จัดกิจกรรมการขับร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน การบรรยายพิเศษ นโยบายและภารกิจสำคัญในงานพัฒนาชุมชน ตลอดจน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชนอีกด้วย
@-สุรพันธ์ ตันกำเนิด
สุเทพ นิ่มนวล
กนกวรรณ บุญวงษ์
อารีรัตน์ ด่านปาน
ศูนย์ข่าว Cop Hero Thailand Magazine จังหวัดราชบุรี
รายงาน.
โทร.081-627 4337

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed