#Cop Hero Thailand Msgazine ———————————- ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เขตตรวจราชการที่ 9,13,14 ประชุมตรวจติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงาน ของ ส.ป.ก.ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 ส.ป.ก. ปราจีนบุรี

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เขตตรวจราชการที่ 9,13,14 ประชุมตรวจติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงาน ของ ส.ป.ก.ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 ส.ป.ก. ปราจีนบุรี

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เขตตรวจราชการที่ 9,13,14 ประชุมตรวจติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงาน ของ ส.ป.ก.ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 ส.ป.ก. ปราจีนบุรี
    วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 9,13 และ14 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และคณะ ประชุมตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 โดยมี นางสาวปิยะลักษณ์ มูลธิยะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานรวมถึงปัญหา/อุปสรรค ซึ่งผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก. ปราจีนบุรี เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
    โอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกรม และคณะได้รับทราบผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมกันนี้ได้ให้คำปรึกษา คำแนะนำเป็นแนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนให้ขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ท่านได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นไปตามกฎ ระเบียบ กฎหมาย ของทางราชการอย่างเคร่งครัด และรอบคอบ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม เกษตรกรและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

#ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร : สำนักงานปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. 4-01

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *