#Cop Hero Thailand Magazine นครพนม – นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่อำเภอเมือง มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการนครพนม – “เสน่ห์เมืองนครพนม” คำขวัญ: พระติ้วพระเทียมคู่บ้าน หาดสำราญคู่เมืองริมฝั่งโขงลือเลื่อง ฟูเฟื่องวัฒนธรรม ประตูสู่อินโดจีน นครถิ่นนี้คือ อำเภอเมืองนครพนม

นครพนม
นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าฯนครพนม ลงพื้นที่อำเภอเมือง มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการ
นครพนม – “เสน่ห์เมืองนครพนม” คำขวัญ: พระติ้วพระเทียมคู่บ้าน หาดสำราญคู่เมือง
ริมฝั่งโขงลือเลื่อง ฟูเฟื่องวัฒนธรรม ประตูสู่อินโดจีน
นครถิ่นนี้คือ อำเภอเมืองนครพนม

นครพนม
นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าฯนครพนม ลงพื้นที่อำเภอเมือง มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการ
นครพนม – “เสน่ห์เมืองนครพนม” คำขวัญ: พระติ้วพระเทียมคู่บ้าน หาดสำราญคู่เมือง
ริมฝั่งโขงลือเลื่อง ฟูเฟื่องวัฒนธรรม ประตูสู่อินโดจีน
นครถิ่นนี้คือ อำเภอเมืองนครพนม
วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่อำเภอเมืองเป้นประธานการประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวง/กรม และจังหวัด แก่หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ของทุกตำบล และทุกหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง โดยมีนายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอเมืองนครพนม นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ของทุกตำบล และทุกหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืิอง เข้ารับฟังการประชุมรับมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการในช่วงสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่าล่า โควิด 2019 กราดต้องไม่ตก ปิดแมส เว้นระยะ การเข้าประชุมแบบ new normal แบบมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้มอบแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและภารกิจของกระทรวง/กรม/และจังหวัด ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม และ “นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม”
ท่านนำปัญหายาเสพติดมาเป็นวาระของจังหวัด จังหวัดนครพนมมี 4 อำเภอ ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านฝั่งสปปลาว ได้แก 1.อำเภอบ้านแพง 2.อำเภอท่าอุเทน 3.อำเภอเมือง และ4.อำเภอธาตุพนม จึงมีปัญหาเกี่ยวกับการลำเลียงยาเสพติด เข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครพนม
อำเภอเมืองนครพนม ตั้งอยู่กึ่งกลางจังหวัดนครพนม อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครพนม ประมาณ 8 กิโลเมตร มีพื้นที่ 853.20 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 551,250 ไร่ มีแม่น้ำน้ำและแหล่งน้ำสำคัญคือ แม่น้ำโขง ห้วยบังกอและห้วยบังฮวก
อำเภอเมืองนครพนม แบ่งการปกครองเป็น 13 ตำบล 165 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือ 34,036 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิน 117,879 คน เป็นชาย 59,492 คน เป็นหญิง 58,387 คน (ไม่รวมเขตเทศบาลเมืองนครพนม)
การปกครองแบ่งออกเป็น 13 ตำบล (1 เทศบาล/12 องค์การบริหารส่วนตำบล) 165 หมู่บ้าน
เทศบาล 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลหนองญาติ
องค์การบริหารส่วนตำบล 12 แห่ง ได้แก่ ต.ในเมือง ต.นาทราย ต.นาราชควาย ต.กุรุคุ ต.บ้านผึ้ง ต.อาจสามารถ ต.ขามเฒ่า ต.บ้านกลาง ต.ท่าค้อ ต.คำเตย ต.หนองญาติ ต.ดงขวาง ต.วังตามัว ต.โพธิ์ตาก
ที่ตั้งและอาณาเขตอำเภอเมืองนครพนม มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ 1.ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอโพนสวรรค์และอำเภอท่าอุเทน
2.ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงคำม่วน (ประเทศลาว)
3.ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอธาตุพนมและอำเภอเรณูนคร
4.ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอปลาปาก และอำเภอกุสุมาลย์ (จังหวัดสกลนคร)
อำเภอเมืองนครพนมมีพระธาตุนคร วัดมหาธาตุ เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดนครพนม และเป็นพระธาตุสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ อีกด้วย
เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed