ศรีสะเกษ!!ชุมนุมสวนสนาม และกล่าวคำสัตย์ปฎิญานตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 67 ปี

ศรีสะเกษ!!ชุมนุมสวนสนามและกล่าวคำสัตย์ปฎิญานตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 67 ปี

ศรีสะเกษ!!ชุมนุมสวนสนามและกล่าวคำสัตย์ปฎิญานตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 67 ปี
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่บริเวณสนามกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ที่2 อำเภอเมืองศรีสะเกษนายกองเอก วัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีชุมนุมสวนสนามและกล่าวคำสัตย์ปฎิญานตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ 67 ปี โดยมี นายกองเอก นพ พงศ์ผลาดิสัย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดิแดนจังหวัดศรีสะเกษ ในนามของผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน นำสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับ มีกิจกรรมประกอบด้วยการรับฟังสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รับฟังโอวาทจากผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ พิธีมอบเข็มอาสาสมัครรักษาดินแดนสดุดี ให้แก่ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ สมาชิกอาสารักษาดินแดน พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในบรมราชินูปถัมภ์ และทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยให้แก่บุตรธิดาสมาชิกอาสารักษาดินแดน และพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกอาสารักษาดินแดน ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตไปแล้ว
นายกองเอก วัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 ประเทศไทได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนขึ้นเป็นครั้งแรก จึงถือว่าวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ซึ่งปีนี้เวียนมาบรรจบครบรอบเป็นปีที่ 67 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้เสียสละกำลังกาย กำลังใจ เลือดเนื้อ และชีวิต ทุ่มเทเข้าปฏิบัติภารกิจในการรักษาอธิไตยของชาติอย่งเต็มกำลังความสมารถ ตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย การปกป้องและเทิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ กรรักษาความสงบเรียบร้อย และตวามมั่นคงภายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันปราบปรามและการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด การปราบปรามการค้ามนุษย์ การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้และทำลายทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติสืบไป


ข่าว/ภาพ… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

กัณฑ์อเนก Cop Hero Thailand Magazine : รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed