หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จังหวัดนครปฐม จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จังหวัดนครปฐม จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จังหวัดนครปฐม จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม(เขตตรวจราชการที่1,2,8) พร้อมด้วย นายวินัย เมฆดำ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา นายวิชัย อนันเทพา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) ณ ห้องทำงานหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (ห้อง 213) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ,ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา และห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้เรียนแจ้งแนวนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) และแนวนโยบายของท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ดร.ทองเปลว กองจันทร์) รวมถึงให้แนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิผลแก่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีสาระสำคัญ ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ คือ
1.ตลาดนำการผลิค
2.เทคโนโลยีเกษตร 4.0
3’s(Safety-Security-Sustainability)
4.บริหารเชิงรุกแบบบูรณาการโมเดล”เกษตรพาณิชย์ทันสมัย”
5.เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา
และ 15 แนวทางนโยบายหลัก ซึ่งมีสาระสำคัญในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ส.ป.ก.คือ
1.) ตลาดนำการผลิต 2.) การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก 5.)การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC) 7.) การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ 8.การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
9.การส่งเสริมศนย์เรียนรู้เพิ่มการเพื่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 11.)การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 12.)การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 13.)การวิจัยและพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทย 14.)การพัฒนาฐานข้อมูล Big Data เป็นต้น
นอกจากนี้ ท่านได้เรียนแจ้ง ความห่วงใยของท่านเลขาธิการส.ป.ก.(ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) ที่มีต่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส.ป.ก.จังหวัดทุกจังหวัด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ หากมีปัญหาสำคัญต้องการขอรับการสนับสนุนและช่วยเหลือ ขอให้แจ้งมายังส่วนกลางโดยด่วน รวมทั้งกำชับการติดตามภารกิจสำคัญ ได้แก่
รายงานผลเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
การติดตามการค้างชำระหนี้ของเกษตรกรที่มีหนี้ค้างชำระจากเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ให้เร่งรัดติดตามหนี้ตามแผนงาน
การจัดที่ดิน ทำอย่างไร? ส.ป.ก.จังหวัด จะดำเนินการจัดหาและจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมได้ หากมีที่ดินที่ต้องดำเนินการจัดซื้อ ขอให้เร่งรัดดำเนินการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามแผนงาน และใช้งบประมาณให้ถูกต้องตรงตามหมวดงบประมาณอาทิ งบลงทุน งบดำเนินการ โดยเฉพาะงบการฝึกอบรมของเกษตรกร(ขอให้ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินการภายในเดือนมีนาคม 2564 นี้) เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed