หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. และผู้ตรวจราชการกรม ร่วมแสดงความยินดี กับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. และผู้ตรวจราชการกรม ร่วมแสดงความยินดี กับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 1,2,8) พร้อมด้วย นายภาชน์ จารุภุมมิก ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 10,11,12) นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม(เขตตรวจราชการที่ 3,4,18) นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่15,16,17 ) นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 9,13,14 ) นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม(เขตตรวจราชการที่ 5,6,7) นางสาวธิตินันทน์ วงษ์วาด ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจและประสานราชการ นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ นางสาวสิริญา โภชน์เจริญ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ นางสาวสุกัญญา จั่นนุ้ย นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ นายปริญญา ชัยวัน นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ กลุ่มตรวจและประสานราชการ ร่วมเป็นเกียรติและมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่ ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย) เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ชั้น 4) อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอบคุณ…หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม/ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นางสาววรรณพร ดอกจำปา) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่มาแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ และได้อวยพรให้… “ผู้บริหาร ส.ป.ก. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่มข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. มีความสุข มีความพร้อมด้วยสรรพปัญญา ร่วมใจ ร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติงาน ส.ป.ก.ให้สัมฤทธิ์ผลทุกประการ”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed