ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จังหวัดนครสวรรค์

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จังหวัดนครสวรรค์

    วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม(เขตตรวจราชการที่ 3,4,18 ) และคณะผู้ติดตาม ได้ลงพื้นที่ติดตามงานตามแผนการตรวจราชการ  ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 โดยมี นายประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ และได้มอบหมายให้นางพิลาสลักษณ์ สิทธิสมาน นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
    ทั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี 2564 รอบที่ 1 

จากการตรวจราชการ พบว่า ส.ป.ก.จังหวัดนครสวรรค์ มีผลการดำเนินงานรายกิจกรรมของทุกโครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จ ตามแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564
ในการนี้ นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับฟังปัญหาอุปสรรค และได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานและคำแนะนำแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งชื่นชมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่จะมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผลบรรลุตามเป้าหมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed