ส.ป.ก. ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ 42 ปี

ส.ป.ก. ร่วมเป็นเกียรติ
และแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ 42 ปี
    วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) พร้อมด้วย นางสาวธิตินันทน์ วงษ์วาด ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจและประสานราชการ สำนักบริหารกลาง ในฐานะผู้แทนเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ 42 ปี พร้อมสมทบทุนกองทุนสวัสดิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ มูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมี นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้รับมอบเงินสมทบกองทุนสว้สดิการ สศก.
    ต่อมา เวลา 08.30 น. 
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดผ้าแพรคลุมป้าย อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม ประกอบพิธีเจิมป้ายและพรมน้ำพระพุทธมนต์
โอกาสนี้ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุรจิตต์ อินทรชิต อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(อดีตเลขาธิการ ส.ป.ก.) นายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ อดีตเลขาธิการส.ป.ก.(อดีตเลขาธิการ สศก.) นายวิทยา ฉายสุวรรณ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และผู้แทนหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ บริเวณด้านหน้า อาคารนวัตกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed