ส.ป.ก.จัดอบรมโครงการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงาน ส.ป.ก.

 วันที่ 30 มีนาคม 2564 ส.ป.ก.จัดอบรมโครงการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีนางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานเปิดการอบรม มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จากส่วนกลางและภูมิภาค ได้เข้าร่วมการอบรม 92 ราย โดยอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 เป็นช้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัดภาคกลาง และภาคใต้ โดยจัดอบรมในวันที่ 31 มีนาคม 2564 และรุ่นที่ 2 เจ้าเป็นข้าราชการและหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ จัดอบรมในวันที่ 1 เมษายน 2564 ผ่านระบบการอบรม VDO Conference ณ ห้องประชุมจำลอง อัตนโถ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

  ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ที่ปฏิบัติงานในระบบงาน ได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้งานและวิธีปฏิบัติในกระบวนการใหม่ สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed