ส.ป.ก. ร่วมแถลงข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ส.ป.ก. ร่วมแถลงข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 31 มีนาคม 2564
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 112 ชั้น 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ โดยทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างทั่วถึง รวมทั้งเสนอประเด็นแถลงข่าวที่หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเกษตรกรโดยรวม
นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวว่า ส.ป.ก. ได้มีการเร่งรัดการจัดที่ดิน โดยมีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน สำหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเกษตรกรเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดที่อยู่อาศัย กิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานการปฏิรูปที่ดิน โดย ส.ป.ก. กับกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตที่ดินชุมชนร่วมกัน เพื่อเป็นไปตามหลักวิชาการผังเมือง ทำให้ชุมชนมีความสมดุลระหว่างพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชน และพื้นที่อนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี แผนการดำนินการแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ
- ระยะที่ 1 (ระยะเร่งรัด) เร่งรัดการกำหนดขอบเขตวงรอบชุมชนโดยขอความเห็นชอบจาก คปก. เพื่อให้ ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินการจัดที่ดินตามแผนงานจัดที่ดินชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 13,000 ราย/แปลง เพื่อเร่งรัดจัดที่อยู่อาศัยให้เกษตรกร
- ระยะที่ 2 ส.ป.ก. ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อดำเนินการกำหนดขอบเขตที่ดินชุมชนเป็นไปตามหลักวิชาการ มีความสมดุล ระหว่างพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน
- ระยะที่ 3 ส.ป.ก. บูรณาการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการจัดทำผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสม โดยการจัดทำผังโครงสร้างพื้นฐานเพื่อก่อสร้างถนน สาธารณูปการ ในเขตที่ดินชุมชน และให้มีการพัฒนาการคมนาคม เส้นทางการขนส่ง ให้สะดวกเกิดประโยชน์ต่อชุมชนในท้องถิ่น และประโยชน์ที่คาดว่า...จะได้รับจากการกำหนดขอบเขตวงรอบที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน คือ
ผู้รับอนุญาตได้รับการอนุญาตให้ใช้ที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้รับเอกสารการใช้ที่ดินเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินและได้รับการสนับสนุนจากโครงการภาครัฐต่าง ๆ และเกษตรกรได้รับการจัดที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นการรับรองสิทธิประชาชาชนพึงมีพึงได้ตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญภายใต้หลัก ความเท่าเทียม และเป็นธรรม โดยคาดว่า เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,013,980 ราย
ชุมชนท้องที่ที่ได้รับการพัฒนาในภาครวม ทั้งด้านการเกษตร ชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งมีระบบเกษตรกรรมครบวงจร มีการสร้างงาน สร้างรายได้ชุมชนในท้องถิ่นหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจ
ส.ป.ก. สามารถบริหารจัดการที่ดินรัฐ เก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์เข้าสู่กองทุนที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อมีรายได้ต่อยอดในการส่งเสริมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างทั่วถึง สร้างความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้
ของ ส.ป.ก. ต่อ บุคคลภายนอก สร้างการเข้าถึงกฎหมายของประชาชน รวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีได้
ทำให้การดำเนินการจัดที่ดินของ ส.ป.ก. เป็นการช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรและประชาชนโดยรอบ ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านอื่น ๆ โดยสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมในทุกพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การจ้างงาน การสร้างรายได้
“ทั้งนี้ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีแผนให้ทั้ง 2 หน่วยงาน เร่งดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินอย่างต่อเนื่อง และทั้ง 2 หน่วยงาน มีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ภายใต้ ความร่วมมือ MOU ครั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร” นายสุริยน พัชรครุกานนท์ กล่าวในตอนท้าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed