ส.ป.ก. ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564

ส.ป.ก. ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564

 วันที่ 21 เมษายน 2564 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 พร้อมด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ ZOOM Meeting โดยมี ผู้ร่วมประชุม อาทิ นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (เขตราชการที่ 1,2,8) นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 3,4,18) นายภาชน์ จารุภุมมิก ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 10,11,12) นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 9,13,14) นายกิตติ แดงพลอย  ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 15,16,17) นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 5,,6,7) ผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้อำนวยการสำนัก /กอง /ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมจาริน อัตถะโยธิน และห้องประชุมจำลอง อัตนโถ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
  การประชุมดังกล่าว ได้รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น     
 สำหรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการประจำปีพ.ศ.2564 รอบที่ 1 มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อาทิ ส.ป.ก.จังหวัด ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงานสำคัญ(ขาดตำแหน่งช่างสำรวจรังวัด ขาดตำแหน่งนิติกร) สภาพพื้นที่การจัดที่ดินแสดงพิกัดไม่ชัดเจน ไม่มีระเบียบรองรับการปฏิบัจงติงานที่ชัดเจน รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ ส.ป.ก.ยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้องและรองรับการทำงานอย่างจริงจังและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงทำให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างล่าช้าและต้องรอการตัดสินใจของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหาร ส.ป.ก.

เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนและครบถ้วน

 ทั้งนี้ ส.ป.ก. ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน Covid-19 และมาตรการ Social Distancing โดยผู้ร่วมประชุม ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์ ZOOM Meeting ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed