#Cop Hero Thailand Magazine …ผบก.ตม.6 แจ้งขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภาคใต้ โดยเฉพาะด่านชายแดนที่มีการเข้าออก เสี่ยงต่อวายร้ายไวรัส โควิด-19

…ผบก.ตม.6 แจ้งขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภาคใต้ โดยเฉพาะด่านชายแดนที่มีการเข้าออก เสี่ยงต่อวายร้ายไวรัส โควิด-19

“….ผบก.ตม.6 แจงขั้นตอนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภาคใต้ โดยเฉพาะด่านชายแดนที่มีการเข้าออก เสี่ยงต่อวายร้ายไวรัสโควิท19…..”
วันนี้ (25เม.ย.) เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.พีรวัส บุญลอย ผบก.ตม.6 เปิดเผยว่า ได้มีคำสั่งด่วนที่สุดและมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 สำหรับบุคลากรปฏิบัติงานที่จุดผ่านแดนถาวร
1.การเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน
1.1 จัดระบบคัดกรองโรค COVID-19 ผู้เดินทางขาเข้า และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกเวรในแต่ละวัน กำหนดพื้นที่ตรวจคัดกรองให้เหมาะสม ลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ โดยพิจารณาดังนี้
▪ ควรอยู่ภายนอกอาคารปฏิบัติงาน
▪ เป็นพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
▪ มีป้ายระบุจุดคัดกรองให้ชัดเจน
▪ จัดเตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ (Handheld thermometer), ถุงมือ, แอลกอฮอล์70% สำหรับเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวและเครื่องวัดอุณหภูมิ, หน้ากากอนามัยสำหรับ ผู้คัดกรองและผู้ที่เริ่มมีอาการป่วยให้มีไว้พร้อมสวมใส่ได้ทันที
▪ มีป้ายประกาศ อาการที่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ ไข้ ร่วมกับ อาการไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง
1.2 จัดระบบการคัดกรอง COVID-19 ผู้เดินทางในห้องกัก เช่นเดียวกับผู้เดินทางขาเข้า วันละ 1 ครั้ง มีการตรวจวัดไข้ คัดกรองอาการทางเดินหายใจ กรณีมีอาการป่วยให้แยกห้องจากคนอื่น และส่งตรวจตาม แนวทาง
1.3 จัดหาเจลแอลกอฮอล์ให้เพียงพอบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น ประตูทางเข้า ห้องน้ำ จุดปฏิบัติงานทุกจุด รวมทั้งมีสบู่เพียงพอบริเวณที่มีอ่างล้างมือ
1.4 จัดหาน้ำยาทำความสะอาด และแอลกอฮอล์ 70% ให้เพียงพอสำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์
และพื้นผิวที่สัมผัสร่วมกัน เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะ ลูกบิดประตู ราวบันได ห้องน้ำ ในทุกเวรของแต่ละวัน
1.5 จัดหาหน้ากากอนามัย กระบังหน้า ถุงมือ และกาวน์กันน้ำหรือชุดคลุมกันฝนให้เพียงพอ สำหรับ บุคคลากรใส่ขณะปฏิบัติงานตามระดับความเสี่ยง
1.6 จัดเตรียมปลอกหมอน ผ้าปูเตียงให้เพียงพอสำหรับเปลี่ยนในห้องพักเมื่อเปลี่ยนเวรในแต่ละวัน
การปฏิบัติตัวของบุคลากรก่อนเข้าปฏิบัติงานแต่ละเวร
• เจ้าหน้าที่ทุกคนสังเกตอาการตนเองที่บ้านก่อนมาปฏิบัติงาน หากมีอาการไข้หรืออาการระบบทางเดิน หายใจข้อใดข้อหนึ่ง ได้แก่ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากให้แยกตัว ไม่ต้องมา ปฏิบัติงาน สวมหน้ากากอนามัย และไปพบแพทย์
• ให้ความร่วมมือคัดกรอง COVID-19 ก่อนเข้าปฏิบัติงาน กรณีอุณหภูมิกายมากกว่าหรือเท่ากับ 37.3 °C หรือมีอาการทางเดินหายใจข้อใดข้อหนึ่ง ได้แก่ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ให้สวมหน้ากากอนามัย หยุดงาน และไปพบแพทย์ กรณีผลตรวจเป็นลบ ให้กักกันที่บ้านจนครบ 14 วัน
การปฏิบัติตัวของบุคลากรขณะปฏิบัติงาน
• สวมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ได้แก่ หน้ากากอนามัย กระบังหน้า ถุงมือ และกรณีที่ต้องดูแล หรือนำส่ง ผู้เดินทางที่มีอาการป่วยซึ่งมีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยระยะน้อยกว่า 1 เมตร ควรสวมเสื้อกาวน์กันน้ำ หรือ ชุดคลุมกันฝนด้วย
• ล้างมือด้วย 70% แอลกอฮอล์ หรือสบู่และน้ำ ทุกครั้งที่สัมผัสพาสปอร์ตหรือสิ่งของของผู้เดินทาง หรือ อุปกรณ์ที่สัมผัสร่วมกับบุคลากรรายอื่น หลังเข้าห้องน้ำ และก่อนรับประทานอาหาร
• ปฏิบัติตามมาตรการ physical distancing อย่างเคร่งครัด งดกิจกรรมรวมกลุ่มขณะปฏิบัติงาน
• หากสังเกตเห็นผู้ร่วมงานมีอาการไอ จาม ผิดปกติ ควรแจ้งหัวหน้าเวร ให้คำแนะนำสวมหน้ากากอนามัย แยกตัวเองออกจากผู้อื่น และไปพบแพทย์
• หลังการปฏิบัติงานทุกเวร ให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได คอมพิวเตอร์ โต๊ะทำงาน ห้องน้ำ ด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด หรือ 70% แอลกอฮอล์ อย่างสม่ำเสมอ
• หลังการปฏิบัติงานทุกเวร ให้เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอนในห้องพักเวร
มาตรการป้องกันตนเองทั่วไปที่บ้านและในชุมชน
• หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนแออัด หรือพื้นที่ปิดซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ
• หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการไอ จาม และผู้ที่เสี่ยงว่าจะติดเชื้อ อย่างน้อย 1 เมตร
• หลีกเลี่ยงการใช้มือที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดสัมผัสตา จมูก และปาก
• งดหรือลดกิจกรรมการรวมกลุ่ม
• ล้างมือให้สะอาดบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย 20 วินาที หรือลูบมือด้วย 70% เจลแอลกอฮอล์ หลัง สัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้ใช้งานร่วมกันในที่สาธารณะ เช่น กลอน ลูกบิด ราวบันได ห้องน้ำ เป็นต้น
• ไม่รับประทานอาหารร่วมภาชนะกับผู้อื่น กรณีรับประทานอาหารร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
• แยกของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ปะปนกับคนอื่น
• ดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยการรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และนอนพักผ่อน ให้เพียงพอ
• เมื่อไอหรือจาม ควรใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูปิดปากและจมูก หากไม่มีให้ใช้ข้อพับด้านในของ ข้อศอก แทนการใช้มือปิด
• หยุดงานเมื่อมีอาการป่วย และไปพบแพทย์
• สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน หรือไปในที่ชุมชน ทีมยุทธศาสตร์ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ทางด้าน พล.ต.ต. พีรวัส กล่าวทิ้งท้ายว่าเป็นไปตามนโย ของ พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ให้มีการตรวจตรวจตราป้องกัน ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรอบคอบและปลอดภัยต่อการติดเชื้อ โดยจะต้องมีความเอาใจใส่และระวังตนเองในการปฏิบัติงานและจะต้องเข้มงวดกวดขันในการตรวจผู้ที่เดินทางเข้าออก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการติดเชื้อ แต่อย่างใด ตัวอย่างทำหน้าที่ดังกล่าวให้ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทำงานหนักและมีความเสี่ยง จึงขอความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างเข้มงวดและเคร่งครัดด้วย พล.ต.ต.พีรวัส กล่าวทิ้งท้ายในที่สุด
ขอขอบคุณภาพข่าว : พ.ต.อ. ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1/รอง โฆษก สตม.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed