รมช.กษ.ธรรมนัส มอบ หนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก. 4-01) แก่พี่น้องเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น

รมช.กษ.ธรรมนัส มอบ หนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก. 4-01) แก่พี่น้องเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น

รมช.กษ.ธรรมนัส มอบ หนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก. 4-01) แก่พี่น้องเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น
    วันที่ 17 มิถุนายน 2564 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า (รมช.กษ.) และคณะได้ลงพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และ นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้มอบ ส.ป.ก. 4-01 ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอเมือง อำเภอน้ำพอง อำเภอซำสูง และ อำเภอกระนวน จำนวน 300 ราย
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า (รมช.กษ) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ ที่ว่าการอำเภอซำสูง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้มีการดำเนินงานภารกิจการจัดที่ดินและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่เกษตรกรทั้งที่ดินทำกินและที่ดินชุมชนไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 780 ราย 8,063 ไร่ ทั้งเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อกฎหมาย ตลอดถึงสิทธิและหน้าที่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และ ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรัก การหวงแหนในที่ดินของตนเอง และเพื่อไม่ให้เกษตรกรทำผิดระเบียบ รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดได้รับการบริการที่เข้าถึงได้ง่าย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย
    “วันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มามอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน แก่พี่น้องเกษตรกรในอำเภอเมือง อำเภอน้ำพอง และอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 300 ราย ถึงแม้ที่ดินที่ได้รับนั้น มีการห้ามซื้อห้ามขาย แต่ก็สามารถโอนสิทธิหรือตกทอดทางมรดกสิทธิให้ทายาทตามกฎหมายได้ จึงขอให้พี่น้องเกษตรกร ช่วยกันคุ้มครองบำรุงรักษาที่ดินที่ได้รับมอบให้มีการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางยึดถือการปฏิบัติ ทั้งในด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ การรวมกลุ่มเกษตรกร/ สถาบันเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ ซึ่งจะส่งเสริมให้ชุมชนและพี่น้องเกษตรกรเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน” 
นอกจากนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังมีหน่วยงานภายใต้สังกัด ที่พร้อมให้การสนับสนุน ดูแล และช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ในการประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างมั่นคง โดยมีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด สถานีพัฒนาที่ดิน โครงการชลประทาน ฯลฯ ซึ่งพร้อมให้ความช่วยเหลือในด้านการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การบริหารจัดการน้ำ เป็นต้น
หากพี่น้องเกษตรกรประสบปัญหาการขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ ก็สามารถนำหนังสืออนุญาตฯ ที่ได้รับนี้ เป็นหลักประกันการกู้เงินจาก ธ.ก.ส. ได้ หรืออาจรวมกลุ่มกันอย่างน้อย 3 คน เพื่อขอกู้เงินจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ด้วยการติดต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่นได้ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า กล่าวในตอนท้าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed