ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ส.ป.ก. อนุมัติ ๘๑ ล้าน พัฒนาโครงสร้าง ปลุกภูมิเขตปฏิรูป สู้ COVID-19

ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
ส.ป.ก. อนุมัติ ๘๑ ล้าน พัฒนาโครงสร้าง ปลุกภูมิเขตปฏิรูป สู้ COVID-19

ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
ส.ป.ก. อนุมัติ ๘๑ ล้าน พัฒนาโครงสร้าง ปลุกภูมิเขตปฏิรูป สู้ COVID-19
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มอบหมายให้ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในเขตปฏิรูปที่ดิน วงเงินรวมกว่า ๘๑ ล้านบาท สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานภายในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยในการประชุมครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้อนุมัติโครงการต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ๑. การก่อสร้างแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน งบประมาณรวม ๔๔,๒๘๘,๓๐๐ บาท ประกอบไปด้วย ๑.๑) บ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๓๐ โครงการในพื้นที่ ๑๒ จังหวัด ๑.๒) แหล่งน้ำ "หนึ่งชุมชน หนึ่งแหล่งน้ำ” (แหล่งน้ำผิวดิน) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ต.ยางคร้าม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ จำนวน ๔ แห่ง ๑.๓) บ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์พร้อมหอถังสูงทรงแชมเปญ บ้านไผ่สีทอง ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา ๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน งบประมาณรวม ๓๔,๑๐๔,๓๐๐ บาท ประกอบไปด้วย ๒.๑) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) พื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๓.๓๒๐ กิโลเมตร ๒.๒) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) พื้นที่บ้านไผ่สีทอง ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา จำนวน ๔ สาย ระยะทางรวม ๔.๖๘๓ กิโลเมตร ๒.๓) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) พื้นที่โครงการพิเศษด้านความมั่นคง บ้านประชารัฐร่วมใจ ๑ (บ้านบาเฆะ) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ๒.๔) การปรับพื้นที่เพื่อรองรับการจัดที่ดิน ตามโครงการจัดที่ดินแปลงเกษตรเกื้อกูลทับปะตีโมเดล หมู่ที่ ๘ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ๓. โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน ภาคตะวันออก งบประมาณรวม ๓,๑๘๙,๓๖๗ บาท ณ พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ การอนุมัติการพัฒนางานดังกล่าว เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้สามารถอยู่ในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน ทั้งด้านการเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำทั้งผิวดินและใต้ดินสำหรับอุปโภค บริโภค ใช้งานในด้านเกษตรกรรม และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เส้นทางคมนาคม โดยเฉพาะศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชฯ ที่เป็นหนึ่งในภารกิจ คือการส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชสมุนไพรอย่างฟ้าทะลายโจรเพื่อใช้ในทางการแพทย์ ถึงแม้ปัจจุบันจะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และ ส.ป.ก. ยังคงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็
นอยู่ให้กับเกษตรกร โดย ส.ป.ก. จะเร่งดำเนินการโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้เร็วที่สุด เพื่อช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ให้พี่น้องเกษตรกรได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed