ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายพิเศษ หลักสูตรนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระดับต้น (นปต.) รุ่นที่ 2 (ช่วงที่ 2)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายพิเศษ หลักสูตรนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระดับต้น (นปต.) รุ่นที่ 2 (ช่วงที่ 2)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายพิเศษ หลักสูตรนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระดับต้น (นปต.) รุ่นที่ 2 (ช่วงที่ 2)
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติ บรรยายพิเศษในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระดับต้น (นปต.) รุ่นที่ 2 (ช่วงที่ 2) เรื่อง นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมี นายอธิเมศร์ วงศ์ฤทธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการอบรม ณ ห้องประชุมพินิต สุวรรณชฏ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

  การบรรยายพิเศษในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระดับต้น (นปต.) รุ่นที่ 2 ช่วงที่ 2 เรื่อง นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวถึงนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) และแนวนโยบายของท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.ทองเปลว กองจันทร์) รวมถึงให้แนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
   โดยมีสาระสำคัญ ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก้

 1. ตลาดนำการผลิต
 2. เทคโนโลยีเกษตร 4.0
 3. 3'S (Safety - Security - Sustainability)
 4. บริหารเชิงรุกแบบบูรณาการโมเดล "เกษตรพาณิชย์ทันสมัย",
 5. เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา

 ทั้งนี้ มี 15 แนวทางนโยบายหลัก คือ

 1. ตลาดนำการผลิต
 2. การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก
 3. การส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการและ Start up
 4. การส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา
 5. การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรแล,ะนวัตกรรม (AIC)
 6. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร
 7. การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 8. การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
 9. การส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เพิ่มการเพื่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
 10.การประกันภัยพืชผล
 11.การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
 12.การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
 13. การวิจัยและพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทย
 14. การพัฒนาฐานข้อมูล Big Data
 15. การประกันรายได้ของเกษตรกร

  ในภารกิจของ ส.ป.ก. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวถึงบทบาทภารกิจของ ส.ป.ก. แบ่งเป็น 4 กลุ่มภารกิจ ได้แก่

 - การจัดที่ดิน ควบคุมสิทธิในที่ดิน
 - พัฒนาด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน
 - พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
 - พัฒนาอาชีพและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

โดยทั้ง 4 กลุ่มภารกิจสำคัญ จะอยู่ภายใต้การดำเนินงาน กำกับดูแล ของ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม/คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด, ส.ป.ก.ส่วนกลางและภูมิภาค, กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และหน่วยงานบูรณาการ รวมถึงเครือข่ายต่าง ๆ

  ทั้งนี้ ท่านได้มอบแนวทางแก่ผู้เข้ารับการอบรม ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม และได้เสริมสร้างแนวคิด ประสบการณ์ในการบริหารงาน "การสร้างคนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เพราะเมื่อสร้างคนที่มีคุณภาพได้ ก็จะสร้างงานที่ดีต่อไปได้ และสามารถวางระบบไว้อย่างมีประสิทธิภาพ" อีกทั้ง "ความยากลำบากของเรา แลกกับความสุขและรอยยิ้มของพี่น้องเกษตรกร ถือว่าคุ้มมาก" ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในตอนท้ายอย่างน่าสนใจ และควรถือปฏิบัติสืบไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed