ส.ป.ก. หนุนส่งเสริมปลูกฟ้าทะลายโจรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ

ส.ป.ก. หนุนส่งเสริมปลูกฟ้าทะลายโจรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ

ส.ป.ก. หนุนส่งเสริมปลูกฟ้าทะลายโจรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ

  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วยพันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์ ปฎิรูปที่ดินจังหวัดในพื้นที่ 72 จังหวัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เพื่อติดตามการดำเนินงานและเร่งขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชสมุนไพรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ

   การประชุมครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ ส.ป.ก.จังหวัด รายงานความก้าวหน้า พร้อมทั้งเสนอแนวทางการขับเคลื่อน ตลอดจนแสดงศักยภาพพื้นที่และความพร้อมในการสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว อาทิ จังงหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดตาก จังหวัดนครปฐม จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น นอกจากนี้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง มีความพร้อมในการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการโครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน วงเงิน 6,512,000 บาท เพื่อเร่งขยายพื้นที่เพาะปลูกตามความต้องการของตลาด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นพืชสมุนไพรทางเศรษฐกิจที่สำคัญในอนาคต โดยเฉพาะฟ้าทะลายโจร และกระชายขาว ซึ่งมีความต้องการของตลาดสูง โดยในช่วงสถานการณ์ปกติ ราคาจะอยู่ที่ 70-120 บาท ต่อกิโลกรัม แต่ช่วงสถานการณ์ โควิด- 19 มีราคาสูงขึ้น ตั้งแต่ 150-250 บาท ต่อกิโลกรัม

   เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า "ส.ป.ก. ได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสนับสนุนให้ ส.ป.ก.จังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการตามนโยบายอย่างเร่งด่วน ซึ่งในหลายพื้นที่ของ ส.ป.ก. ได้ดำเนินการอยู่แล้ว เช่น แปลงวนเกษตรที่มีความหลากหลายของพืชสมุนไพร มีการสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการและด้านการตลาด ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพพื้นที่ ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีความต้องการสูงในระยะนี้ โดยเฉพาะฟ้าทะลายโจร เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างมาก จึงประสงค์ใช้พื้นที่ปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ส.ป.ก. เป็นฐานผลิตพืชสมุนไพรให้ได้มากที่สุด เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องเกษตรกร และพี่น้องชาวไทย เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา-2019(COVID-19)ในขณะนี้ ไม่เพียงแต่ฟ้าทะลายโจร ส.ป.ก. ได้สนับสนุนให้ปลูก กระชาย ขิง ข่า และพืชสมุนไพรอื่นๆ ที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน โดยให้คัดเลือกพันธุ์ที่ปลูกแล้วมีคุณภาพ ได้ผลผลิตมาก และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมเรื่องการตรวจสอบคุณภาพและรับรองมาตรฐานสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยของพืชสมุนไพร  แก่ผู้บริโภค ทำให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่ได้ อยู่ดี และมีความสุขในเขตปฏิรูปที่ดิน”

  ทั้งนี้ ต้นเดือนสิงหาคม 2564 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามการดำเนินการศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมทั้งมอบพันธุ์ต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้แก่เกษตรกรเพื่อนำไปปลูกขยายผลในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ได้ตามเป้าหมาย จำนวน 100,000 ต้น ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed