ผู้ตรวจราชการกรม เขต 5,6,7 ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 (เขตตรวจราชการที่ 5,6,7) จังหวัดสงขลา และจังหวัดกระบี่

ผู้ตรวจราชการกรม เขต 5,6,7 ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 (เขตตรวจราชการที่ 5,6,7) จังหวัดสงขลา และจังหวัดกระบี่

ผู้ตรวจราชการกรม เขต 5,6,7 ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 (เขตตรวจราชการที่ 5,6,7) จังหวัดสงขลา และจังหวัดกระบี่
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เขตตรวจราชการที่ 5,6,7 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตตรวจราชการที่ 5 (รอบที่ 2) จังหวัดสงขลา โดยมี นายพิสุทธิ์ ปัญจเดโช ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom meeting โดย ผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก.สงขลา ได้ดำเนินการตามแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ตามแผนงานที่กำหนด ขณะเดียวกัน ได้ประสบปัญหากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดพื้นที่สีแดง ทำให้การดำเนินงานกิจกรรมบางกิจกรรมต้องยกเลิก และบางพื้นที่ปิด งดการเข้า-ออกในพื้นที่ การแก้ไขปัญหาจึงต้องปรับกิจกรรม เช่น ให้เกษตรกรมารับต้นไม้ที่สำนักงาน เพราะเข้าพื้นที่ไม่ได้ ทำให้เกิดความล่าช้า รวมถึงอัตรากำลังของ ส.ป.ก.สงขลา ยังขาดเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน 1 ตำแหน่ง กลุ่มกฎหมาย 1 ตำแหน่ง และกลุ่มงานช่างและแผนที่ 1 ตำแหน่ง เนื่องจากการสอบพนักงานราชการ ได้เลื่อนการสอบออกไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงไม่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลังตามกำหนด ต่อมาเวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6,7 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 (เขตตรวจราชการที่ 6) จังหวัดกระบี่ โดยมี นายปราโมทย์ ใสจุล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom meeting สำหรับ ส.ป.ก.กระบี่ มีผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามเป้าหมาย แต่ยังขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ด้านงานช่างและแผนที่ จำนวน 1 อัตรา ทำให้ประสบปัญหาด้านการจัดที่ดินทำกิน เนื่องจากภารกิจงานมีปริมาณมากและมีงานที่นอกเหนือจากแผนงานปกติ และการจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ (เพิ่มเติม) ในขั้นตอนของการจัดทำประชาคมโดยที่ทำการปกครองอำเภอ ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ทั้งนี้ ส.ป.ก.กระบี่ จะเร่งดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดให้ได้ตามเป้าหมาย ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้ โอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ท่านได้เน้นย้ำให้ ส.ป.ก.จังหวัด ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร "ฟ้าทะลายโจร"หนึ่งล้านกล้า เพื่อแก้ไขปัญหาโรคโควิด – 19 ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ตามนโยบายรัฐบาล อีกทั้งยัง มอบขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19) อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทุกคน

ที่มาแหล่งข่าว : ส.ป.ก.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed