ส.ป.ก. ประชุม “การจัดทำโครงการที่ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำหรับกิจกรรมตามภารกิจเร่งด่วน ที่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ” ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โปรแกรม Zoom Meeting

ส.ป.ก. ประชุม “การจัดทำโครงการที่ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำหรับกิจกรรมตามภารกิจเร่งด่วน ที่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ” ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โปรแกรม Zoom Meeting

ส.ป.ก. ประชุม “การจัดทำโครงการที่ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำหรับกิจกรรมตามภารกิจเร่งด่วน ที่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ” ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โปรแกรม Zoom Meeting
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงการที่ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำหรับกิจกรรมตามภารกิจเร่งด่วน ที่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โปรแกรม Zoom Meeting โดยมี นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน ได้กล่าวรายงาน และผู้เข้าร่วมประชุมจากส่วนกลาง อาทิ นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน นางอาทิตยา พองพรหม ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดที่ดิน และผู้ร่วมประชุมส่วนภูมิภาค อาทิ นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก นายประเทือง กาศมณี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ นางสาวฐิภาพรรณ พึ่งไพฑูรย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวจริยา วงศ์วีระ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ นายประพันธ์ คำบาง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร นางวิไลกัลยา สาริพันธ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง นายอุกฤษฎ์ อินทาภรณ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ผู้แทนจากสำนักวิชาการและแผนงาน ผู้แทนจากสำนักบริหารกลาง ผู้แทนจากกลุ่มตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้
    การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงการที่ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำหรับกิจกรรมตามภารกิจเร่งด่วน ที่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถจัดทำโครงการขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำหรับกิจกรรมตามภารกิจเร่งด่วน ที่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน กองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ และสำนักบริหารกองทุน จำนวน 50 ราย ซึ่งมีการดำเนินการโครงการระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 โดยฝึกอบรม ผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โปรแกรม Zoom Meeting

ที่มาแหล่งข่าว : ส.ป.ก.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed