ผู้ตรวจราชการกรม เขต 5,6,7 ประชุมตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 (เขตตรวจราชการที่ 6) จังหวัดตรัง และจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจราชการกรม เขต 5,6,7 ประชุมตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 (เขตตรวจราชการที่ 6) จังหวัดตรัง และจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจราชการกรม เขต 5,6,7 ประชุมตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 (เขตตรวจราชการที่ 6) จังหวัดตรัง และจังหวัดพังงา
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เขตตรวจราชการที่ 5,6,7 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 (เขตตรวจราชการที่ 6) จังหวัดตรัง โดยมี นายปัญญา สุ้นกี้ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom meeting สำหรับผลดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง เป็นไปตามแผนงาน และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดตรังเป็นจังหวัดพื้นที่สีแดง ทำให้การดำเนินงานกิจกรรมบางกิจกรรมต้องยกเลิก บางพื้นที่ปิด เข้า-ออกไม่ได้ ทำให้ผลงานล่าช้ากว่าปกติ นอกจากนี้ ส.ป.ก.ตรัง ยังขาดอัตรากำลังกลุ่มงานช่างและแผนที่ 2 อัตรา โดยที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนอัตรากำลังกลุ่มงานช่างและแผนที่จากจังหวัดพัทลุงมาช่วย ปฏิบัติงาน 1 อัตรา ทำให้ขาดอีก 1 อัตรา โดยการสอบบรรจุพนักงานราชการสายงานช่าง ในวันที่ 8 สิงหาคม 2564 คาดว่าจะได้รับการจัดสรรมาทดแทนอัตรากำลังที่ยังว่างอยู่ จากนั้น ในวันเดียวกัน เวลา 13.30 น. ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6,7 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 (เขตตรวจราชการที่ 6) จังหวัดพังงา โดยมี นายวีระวัฒน์ กว้านวิพิธกาญจน์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom meeting สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา มีผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามเป้าหมาย และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมีมาตรการที่เข้มงวดทำให้มีอุปสรรคในการติดตามงานโครงการในพื้นที่ การนัดหมายเกษตรกรกลุ่มใหญ่จึงไม่สามารถกระทำได้ และการจัดเก็บหนี้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของเกษตรกร (ที่ค้างชำระ) ไม่สามารถจัดเก็บได้ตามแผนงาน เนื่องจากลูกหนี้ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ควบคุมตามมาตรการของจังหวัดพังงา ไม่สามารถติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชำระในพื้นที่ได้ ทั้งนี้ ส.ป.ก.พังงา จะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด โอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวมถึง นโยบายของทท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. (ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) โดยท่านเลขาธิการส.ป.ก. ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัด ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร"ฟ้าทะลายโจร" 1,000,000 กล้า เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ตามนโยบายรัฐบาล และมอบขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทุกคน

ที่มาแหล่งข่าว : ส.ป.ก.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed