ส.ป.ก. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม “การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” จัดอบรมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Online) โปรแกรม Zoom Meeting

ส.ป.ก. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม “การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” จัดอบรมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Online) โปรแกรม Zoom Meeting

ส.ป.ก. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม “การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” จัดอบรมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Online) โปรแกรม Zoom Meeting
    เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หลักสูตร การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยจัดอบรมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Online) โปรแกรม Zoom Meeting โดยมี นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน กล่าวรายงานโครงการ และผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด้านการเงินและบัญชี จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด้านการเงินและบัญชี และตรวจสอบบัญชี จากสำนักบริหารกองทุน จัดการอบรมระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2564 รวม 85 ราย ผ่านการจัดอบรมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยโปรแกรม Zoom Meeting
    โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หลักสูตร การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน การบันทึกบัญชีและสามารถจัดทำงบการเงินประจำเดือนและประจำปีได้อย่างถูกต้อง ในส่วนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สามารถจัดทำงบการเงินประจำเดือนและประจำปี จ้ดส่งสำนักบริหารกองทุน ได้อย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และร่วมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed