ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.เขต 3,4,18 ร่วมการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ 2 และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในเขตตรวจที่ 3 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.เขต 3,4,18 ร่วมการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ 2 และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในเขตตรวจที่ 3 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.เขต 3,4,18
ร่วมการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ 2 และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในเขตตรวจที่ 3 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 โดยมี นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เขตตรวจราชการที่ 3,4,18 ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวสุกัญญา จั่นนุ้ย นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ได้ร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom Meeting)
     จากการตรวจราชการในขณะนี้ ทุกโครงการมีผลการดำเนินการตามแผนกิจกรรมของโครงการฯ และมีบางโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) รวม 9 โครงการ
ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให้การดำเนินงานได้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป
    การตรวจราชการในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อสำคัญ คือ โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (9 โครงการ) โครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID–19 ด้านการเกษตร (โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่) โครงการปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และการตรวจราชการตามเหตุการณ์ การเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคพืชและสัตว์ที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร ภัยพิบัติด้านการเกษตร และการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร หรือตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา
ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน และให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรค COVID–19 รวมทั้งได้เน้นย้ำให้ขับเคลื่อนในเรื่องการปลูกพืชสมุนไพร ในพื้นที่ ส.ป.ก. และเรื่องการตลาดตามข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงกลาโหม รวมถึง การติดตามงานเรื่องภัยพิบัติทั้งด้านพืชและสัตว์ เรื่องร้องเรียนของประชาชน และให้ศึกษาตัวอย่าง BCG Model และการขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูงให้เป็นรูปธรรมต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed