ผู้ตรวจราชการ กษ.และผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom Meeting)

ผู้ตรวจราชการ กษ.และผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom Meeting)

ผู้ตรวจราชการ กษ.และผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom Meeting)

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00  น.พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวสุกัญญา จั่นนุ้ย นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ได้ร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom Meeting)
  จากการตรวจราชการ ขณะนี้ทุกโครงการมีผลการดำเนินการตามแผนกิจกรรมของโครงการฯ และมีบางโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวม 9 โครงการ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้
   โดยการตรวจราชการ ฯ แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อสำคัญ คือ โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รวม 9 โครงการ) , โครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด – 19 ด้านการเกษตร (โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่) , โครงการปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และการตรวจราชการตามเหตการณ์ การเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคพืชและสัตวที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร ภัยพิบัติด้านการเกษตร และการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร หรือตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน และให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรค COVID – 19 รวมทั้งได้เน้นย้ำให้ขับเคลื่อนโครงการตลาดกลางการเกษตรเพชรบุรีออนไลน์ ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด การขับเคลื่อนการส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพร"ฟ้าทะลายโจร"  เรื่องการตลาดตามข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และกระทรวงกลาโหม การวิเคราะห์ราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้า การวางแผนการปลูกพืชให้สอดคล้องกับ Agri-Map การศึกษาตัวอย่าง BCG Model พร้อมทั้งติดตาม กำกับดูแล เรื่องภัยพิบัติทั้งด้านพืชและสัตว์ อุทกภัยในช่วงฤดูฝน การดำเนินงาน IUU การเกษตรมูลค่าสูง เรื่องการร้องเรียนของประชาชน และการใช้ระบบออนไลน์มาช่วยในการบริการประชาชน 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed