ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ 2 และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในเขตตรวจที่ 4 ของผู้ตรวจราชการ กษ.ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ 2 และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในเขตตรวจที่ 4 ของผู้ตรวจราชการ กษ.ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ 2 และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในเขตตรวจที่ 4 ของผู้ตรวจราชการ กษ.ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom )

   เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวสุกัญญา จั่นนุ้ย นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ได้ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom Meeting)
  จากการตรวจราชการ ขณะนี้ทุกโครงการมีผลการดำเนินการตามแผนกิจกรรมของโครงการฯ และมีบางโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 รวม 9 โครงการ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจได้เสร็จตามกำหนดภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้ 
การตรวจราชการ ฯ แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อสำคัญ คือ โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รวม 9 โครงการ), โครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID–19 ด้านการเกษตร (โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่), โครงการปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และการตรวจราชการตามเหตการณ์ การเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคพืชและสัตวที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร ภัยพิบัติด้านการเกษตร และการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร หรือตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอให้ทุกหน่วยงาน เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน และให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรค COVID– 19 ท่านได้เน้นย้ำ ให้ขับเคลื่อนในเรื่องการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร "ฟ้าทะลายโจร" ในพื้นที่ ส.ป.ก. เรื่องตลาดตามข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงกลาโหม การวิเคราะห์ราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้า การวางแผนการปลูกพืชให้สอดคล้องกับ Agri-Map มุ่งเน้นการตลาดนำการผลิต/เกษตรพันธสัญญา การศึกษาตัวอย่าง BCG Model และติดตาม กำกับดูแล เรื่องภัยพิบัติทั้งด้านพืชและสัตว์ เรื่องการร้องเรียนของประชาชน และการบริการเกษตรกรในรูปแบบออนไลน์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed