หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนการ ตรวจราชการ ประจำปี งบประมาณ 2564 รอบที่ 2 จังหวัดชัยนาท ผ่าน Application Zoom Meeting

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนการ ตรวจราชการ ประจำปี งบประมาณ 2564 รอบที่ 2 จังหวัดชัยนาท ผ่าน Application Zoom Meeting

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนการ ตรวจราชการ ประจำปี งบประมาณ 2564 รอบที่ 2 จังหวัดชัยนาท ผ่าน Application Zoom Meeting
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. (เขตตรวจราชการที่ 1,2,8) และคณะ ได้ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 จังหวัดชัยนาท ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom Meeting) พร้อมด้วย นางสาววิไลวรรณ เกตุแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
สำหรับสาระสำคัญการติดตามการตรวจราชการตามแผนงาน/โครงการและภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของส.ป.ก./นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/นโยบายรัฐบาล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (COVID-19) และสอดคล้องกับนโยบาย มาตรการ ข้อกำหนด และประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ดังนี้
1.หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้กล่าวถึงความห่วงใยของท่านเลขาธิการ ส.ป.ก.(ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) ที่มีต่อบุคลากรของส.ป.ก.ทุกระดับ ท่านขอให้ดูแลตนเองและครอบครัวอย่างระมัดระวัง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.การติดตามงานตามแผนการตรวจราชการปกติ และภารกิจงานสนองนโยบาย โดยผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3.การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีพ.ศ.2564 ส.ป.ก.ชัยนาท ดำเนินการในส่วนงบดำเนินงาน ได้ 86.19 % และงบลงทุน ได้ 100 %
4.การจัดเก็บหนี้สิน ในปีงบประมาณพ.ศ.2564 ท่านเน้นย้ำให้เร่งรัดการจัดเก็บหนี้อย่างรอบคอบ และตรวจสอบเอกสารสำคัญให้ถูกต้อง ครบถ้วน
5.การติดตามงานนโยบายสำคัญของเลขาธิการ ส.ป.ก อาทิ
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 แปลง 100 %
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(1.ส่งเสริมและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ 20 รายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 1 โรงเรียน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 2 ครั้ง) ได้ 100%
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม 13 ราย ได้ 100 %
กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 20 ราย ได้ 100 %
กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน 200 ราย ได้ 100 %
การให้สินเชื่อ ภายใต้แผนงาน 5 โครงการ จำนวน 141 ราย ได้ 100 % ส่วนการจัดเก็บหนี้สิน ยังดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed