ส.ป.ก.จัดโครงการสัมมนา “การพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่” ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting

ส.ป.ก.จัดโครงการสัมมนา “การพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่” ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting

ส.ป.ก.จัดโครงการสัมมนา “การพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่” ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่” ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยมี นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางสาวสิริมา แจ้งกระจ่าง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวม 150 ราย ได้ร่วมการสัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่” เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน ซึ่งเกษตรกรนอกจากมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าเกษตรแล้วยังมองเห็นโอกาสเข้าสู่การค้าขายการเพิ่มมูลค่าสินค้าเรียนรู้ช่องทางการตลาดใหม่ ๆ โดยผู้ประกอบการในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้แก่ ผู้ค้าขาย ซึ่งได้รวบรวม แลกเปลี่ยน พัฒนา สร้างคุณค่า ตลอดจนเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานปลอดภัย สามารถพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่ทำอยู่ ได้รับการพัฒนาในระยะยาวต่อไป การสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2564 ผ่านการอบรมระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีทักษะความรู้และจัดทำการตลาดสินค้าเกษตร เพิ่มช่องทางการขายสินค้าเกษตร พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed