หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนการ ตรวจราชการ ประจำปี งบประมาณ 2564 รอบที่ 2 จังหวัดอ่างทอง ผ่าน Application Zoom Meeting

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนการ ตรวจราชการ ประจำปี งบประมาณ 2564 รอบที่ 2 จังหวัดอ่างทอง ผ่าน Application Zoom Meeting

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนการ ตรวจราชการ ประจำปี งบประมาณ 2564 รอบที่ 2 จังหวัดอ่างทอง ผ่าน Application Zoom Meeting
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. (เขตตรวจราชการที่ 1,2,8) และคณะ ได้ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 จังหวัดอ่างทอง ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom Meeting) พร้อมด้วย นายวินัย จะระนิล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์
สำหรับสาระสำคัญการติดตามการตรวจราชการตามแผนงาน/โครงการและภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของส.ป.ก./นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/นโยบายรัฐบาล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (COVID-19) และสอดคล้องกับนโยบาย มาตรการ ข้อกำหนด และประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีดังนี้
1.หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้กล่าวถึง “ความห่วงใยของท่านเลขาธิการ ส.ป.ก.(ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) ที่มีต่อบุคลากรของส.ป.ก.ทุกระดับ บุคลากร ส.ป.ก.ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วหรือไม่ ท่านขอให้ดูแลตนเองและครอบครัวอย่างระมัดระวัง ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 และหลีกเลี่ยงไปในพื้นที่เสี่ยงสูง(พื้นที่สีแดง) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.การติดตามงานตามแผนการตรวจราชการปกติ และภารกิจงานสนองนโยบาย มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3.การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีพ.ศ.2564 ส.ป.ก.อ่างทอง ได้ดำเนินการในส่วนงบดำเนินงาน ได้ 86 % งบอบรม 100 % และงบลงทุน ได้ 100 %
4.การจัดเก็บหนี้สิน ในปีงบประมาณพ.ศ.2564 ท่าน ได้เน้นย้ำให้เร่งรัดการจัดเก็บหนี้อย่างรอบคอบ และตรวจสอบเอกสารสำคัญให้ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งส.ป.ก.อ่างทอง ดำเนินการให้สินเชื่อ 360,000 บาท เกษตรกร 12 ราย การจัดเก็บหนี้ 865,519 บาท เกษตรกร 32 ราย ต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย
5.การติดตามงานนโยบายสำคัญของเลขาธิการ ส.ป.ก.(ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) อาทิ
การพัฒนาอาชีพ/รายได้ เกษตรกร 10 ราย( 1.การส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยบูรณาการร่วมกับ กระทรวงเกษตรฯ 6 ราย บูรณาการร่วมกับพัฒนาชุมชน 1 ราย 2.สนับสนุนสินเชื่อเงินกองทุน ส.ป.ก.เพื่อดำเนินการเกษตรผสมผสาน 9 ราย)
สนับสนุนโครงการสมุนไพร”ฟ้าทะลายโจร”ต้านโควิด-19 ในเขตปฏิรูปที่ดิน งบประมาณ 11,000 บาท จำนวน 500 กล้า
สำหรับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญ มีดังนี้
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1.ส่งเสริมและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ งบประมาณ 11,000 บาท จำนวน 5,000 กล้า ได้ 100 % 2.อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ งบประมาณ 16,000 บาท จำนวน 1 โรงเรียน ได้ 100 % 3.คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 1 ครั้ง ตามแผนงาน 3 ครั้ง ได้ 33.33% เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรน่า 2019 (COVID-19)
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) 1.กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ งบประมาณ 18,500 บาท เกษตรกร 10 ราย ได้ 100 %
กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกร งบประมาณ 28,740 บาท เกษตรกร 10 ราย ได้ 100 %
กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน 1 หลักสูตร งบประมาณสนับสนุน 95,000 บาท เกษตรกร 10 ราย ได้ 100 %
โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เเกษตรกร รายย่อยและผู้ด้อยโอกาส(1.กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน งบประมาณ 15,400 บาท เกษตรกร 46 ราย (ตามแผน 20 ราย) 1.กิจกรรมจัดที่ดิน(จัดซื้อที่ดินเอกชน) เนื้อที่ 230 ไร่ 10 ตารางวา ซึ่งผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด(คปจ.)
สำหรับปัญหาอุปสรรคของจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ของคู่มือการจัดที่ดิน ปัญหาการขาดบุคลากรด้านช่างสำรวจ 1 ตำแหน่ง (ซึ่งส.ป.ก..จังหวัดมีบุคลากรเพียงกลุ่มละ 1 ตำแหน่ง) และมีตำแหน่งช่างสำรวจยังว่างอยู่ ทำให้การขับเคลื่อนงานตามภารกิจสำค้ญเกิดความล่าช้า
นอกจากนี้ กิจกรรมการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน และกิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ส.ป.ก.จะส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ปลูกพืชสมุนไพร มุ่งเน้นเพื่อนำมาทำเป็นยารักษาโรค ซึ่งจะมีแนวนโยบายที่สนับสนุนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เป็นเครือข่าย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนงานอีกทางหนึ่ง ขณะนี้ กรมการแพทย์แผนไทย มีความต้องการให้เกษตรกร ปลูกพืชสมุนไพร นอกจาก ฟ้าทะลายโจรแล้ว ยังมีพืชสมุนไพรอื่นๆที่นำมาทำยารักษาโรคได้ เช่น กระชายขาว กระชายดำ ไพล ขมิ้นชัน ใบบัวบก ผลผลิตทางการเกษตรเหล่านี้ จะต้องไม่มีสารปนเปื้อนสารโลหะหนัก และยาฆ่าแมลง จึงขอให้ส.ป.ก.จังหวัด เตรียมพื้นที่ให้พร้อมที่จะสนับสนุนโครงการดีๆเช่นนี้ต่อไป
ท้ายที่สุด ท่านได้ให้กำลังใจ ในการปฏิบัติงาน และฝากถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ว่า “หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะให้ผมช่วย เรื่องงาน เรื่องอื่นๆ ก็ขอให้มาบอกมาพบได้ที่ห้องทำงานผมที่เปิดประตูให้คำปรึกษา ผมขอเป็นพี่เป็นน้องของพวกเราทุกคน การเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นอีกหน้าที่หนึ่ง ผมรับได้กับทุกคน ห้องผมพร้อมที่จะเเป็นที่พักพิง ไม่มีอคติใดๆ ความจริงใจที่ผมมีอยู่ ต่อไปนี…เจอผมที่ไหน ผมเป็นพี่เป็นน้องเสมอ ผมเชื่อในความสามารถของพี่น้องชาว ส.ป.ก.ทุกคน ด้วยความจริงใจ ครับ “

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed