หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 จังหวัดปทุมธานี ผ่าน Application Zoom Meeting

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 จังหวัดปทุมธานี ผ่าน Application Zoom Meeting

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 จังหวัดปทุมธานี ผ่าน Application Zoom Meeting
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. (เขตตรวจราชการที่ 1,2,8) และคณะ ได้ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 จังหวัดปทุมธานี ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom Meeting) พร้อมด้วย นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์
สำหรับสาระสำคัญการติดตามการตรวจราชการตามแผนงาน/โครงการและภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของส.ป.ก./นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/นโยบายรัฐบาล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (COVID-19) และสอดคล้องกับนโยบาย มาตรการ ข้อกำหนด และประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีดังนี้
1.หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้กล่าวถึง “ความห่วงใยของท่านเลขาธิการ ส.ป.ก.(ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) ที่มีต่อบุคลากรของส.ป.ก.ทุกระดับ บุคลากร ส.ป.ก.ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วหรือไม่ ท่านขอให้ดูแลตนเองและครอบครัวอย่างระมัดระวัง ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 และหลีกเลี่ยงไปในพื้นที่เสี่ยงสูง(พื้นที่สีแดง) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.การติดตามงานตามแผนการตรวจราชการปกติ และภารกิจงานสนองนโยบาย มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3.การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีพ.ศ.2564 ส.ป.ก.ปทุมธานี ได้ดำเนินการในส่วนงบดำเนินงาน ได้ 78.96 % และงบลงทุน ได้ 89.99 %
4.การจัดเก็บหนี้สิน ในปีงบประมาณพ.ศ.2564 ท่าน ได้เน้นย้ำให้เร่งรัดการจัดเก็บหนี้อย่างรอบคอบ และตรวจสอบเอกสารสำคัญให้ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งส.ป.ก.ปทุมธานี ดำเนินการให้สินเชื่อ 960,000 บาท ได้ 100 % การจัดเก็บหนี้เงินกู้ (กลุ่มครบกำหนดชำระ) 1,002,507 บาท ได้ 94.58 %
5.การติดตามงานนโยบายสำคัญของเลขาธิการ ส.ป.ก.(ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) อาทิ
การปลูกพืชสมุนไพร”ฟ้าทะลายโจร”
700 ราย 7,000 กล้า อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ
โครงการปลูกผักสวนครัวระยะสั้น สู้วิกฤตโควิด-19 เกษตรกร 20 ราย
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน”การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”เฉลิมพระเกียรติฯ เกษตรกร 20 ราย อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ
สำหรับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญ มีดังนี้
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ)
ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เกษตรกร/ยุวเกษตรกร 100 ราย ได้ 100 %
2.ส่งเสริมและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ จำนวน 20,000 กล้า ได้ 100 %
3.อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จำนวน 2 โรงเรียน ได้ 100 % 3.คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 2 ครั้ง (ตามแผนงาน 4 ครั้ง ได้ 50 % เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรน่า 2019 (COVID-19)
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) 1.กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 1 หลักสูตร เกษตรกร 10 ราย ได้ 100 %
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม เกษตรกร 12 ราย ได้ 100 %
-กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ 50 ราย ได้ 100 %
โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เเกษตรกร รายย่อยและผู้ด้อยโอกาส(กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน) เกษตรกร 2,168 ราย (ตามแผนงาน 300 ราย)
เกินเป้าหหมายกว่า 700 %
นอกจากนี้ กิจกรรม การส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน และกิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ส.ป.ก.จะส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ปลูกพืชสมุนไพร มุ่งเน้นเพื่อนำมาทำเป็นยารักษาโรค ซึ่งจะมีแนวนโยบายที่สนับสนุนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เป็นเครือข่าย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนงานอีกทางหนึ่ง ขณะนี้ กรมการแพทย์แผนไทย มีความต้องการให้เกษตรกร ปลูกพืชสมุนไพร นอกจาก ฟ้าทะลายโจรแล้ว ยังมีพืชสมุนไพรอื่นๆที่นำมาทำยารักษาโรคได้ เช่น กระชายขาว กระชายดำ ไพล ขมิ้นชัน ใบบัวบก ผลผลิตการเกษตรเหล่านี้ จะต้องไม่มีสารปนเปื้อนสารโลหะหนัก และยาฆ่าแมลง จึงขอให้ส.ป.ก.จังหวัด เตรียมพื้นที่ให้พร้อมที่จะสนับสนุนโครงการดีๆเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง
ท้ายที่สุด ท่านได้ให้กำลังใจ ในการปฏิบัติงาน และฝากถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ว่า “หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะให้ผมช่วย เรื่องงาน เรื่องอื่นๆ ก็ขอให้มาบอกมาพบได้ที่ห้องทำงานผมที่เปิดประตูให้คำปรึกษา ผมขอเป็นพี่เป็นน้องของพวกเราทุกคน การเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นอีกหน้าที่หนึ่ง ผมรับได้กับทุกคน ห้องผมพร้อมที่จะเป็นที่พักพิง ไม่มีอคติใดๆ ความจริงใจที่ผมมีอยู่ ต่อไปนี้…เจอผมที่ไหน ผมเป็นพี่เป็นน้องเสมอ ผมเชื่อในความสามารถของพี่น้องชาว ส.ป.ก.ทุกคน ด้วยความจริงใจ ครับ “

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed