หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนการ ตรวจราชการ ประจำปี งบประมาณ 2564 รอบที่ 2 จังหวัดนครปฐม ผ่าน Application Zoom Meeting

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนการ ตรวจราชการ ประจำปี งบประมาณ 2564 รอบที่ 2 จังหวัดนครปฐม ผ่าน Application Zoom Meeting

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนการ ตรวจราชการ ประจำปี งบประมาณ 2564 รอบที่ 2 จังหวัดนครปฐม ผ่าน Application Zoom Meeting
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. (เขตตรวจราชการที่ 1,2,8) และคณะ ได้ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 จังหวัดนครปฐม ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom Meeting) พร้อมด้วย นายวินัย เมฆดำ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์
โดยสาระสำคัญการติดตามการตรวจราชการตามแผนงาน/โครงการและภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของส.ป.ก./นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/นโยบายรัฐบาล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (COVID-19) และสอดคล้องกับนโยบาย มาตรการ ข้อกำหนด และประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีดังนี้
1.หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้กล่าวถึง “ความห่วงใยของท่านเลขาธิการ ส.ป.ก.(ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) ที่มีต่อบุคลากรของส.ป.ก.ทุกระดับ ห่วงใยการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบุคลากร ส.ป.ก.ครบโดส หรือไม่ ท่านขอให้ดูแลตนเองและครอบครัวอย่างระมัดระวัง ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 และหลีกเลี่ยงไปในพื้นที่เสี่ยงสูง(พื้นที่สีแดง) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.การติดตามงานตามแผนการตรวจราชการปกติ และภารกิจงานสนองนโยบาย มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3.การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีพ.ศ.2564 ส.ป.ก.นครปฐม ได้ดำเนินการในส่วนงบดำเนินงาน ได้ 80.36 % และงบลงทุน (งบประมาณโอนคืนส่วนกลาง)
4.การจัดเก็บหนี้สิน ในปีงบประมาณพ.ศ.2564 ท่าน ได้เน้นย้ำให้เร่งรัดการจัดเก็บหนี้อย่างรอบคอบ และตรวจสอบเอกสารสำคัญให้ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งส.ป.ก.นครปฐม ดำเนินการให้สินเชื่อ 3,160,,000 บาท (ตามแผนงาน 4,410,000 บาท) ได้ 71.66 % การจัดเก็บหนี้เงินกู้ (1.กลุ่มค้างชำระ) 134,749 บาท เกษตรกร 9 ราย ได้ 24.25 % (2.กลุ่มค้าง+ครบ) 3,952,060 บาท เกษตรกร 118 ราย ได้ 70.34 %(3.กลุ่มครบกำหนดชำระ) 3,817,311 บาท เกษตรกร 109 ราย ได้ 75.39 %
5.การติดตามงานนโยบายสำคัญของเลขาธิการ ส.ป.ก.(ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) อาทิ
โครงการปลูกผักสวนครัวระยะสั้นสู้วิกฤติ COVID-19 บนผืนดินพระราชทาน ในเขตปฏิรูปที่ดิน เกษตรกร 20 ราย ได้ 100 %
โครงการปลูกพืชสมุนไพร”ฟ้าทะลายโจร” ต้านภัยโควิด-19 เกษตรกร 500 ราย จำนวน 5,000 กล้า
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน”การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” กำลังดำเนินการจัดทำโครงการ
สำหรับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญ มีดังนี้
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1.ส่งเสริมและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ จำนวน 5,000 กล้า ได้ 100 % 2.อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จำนวน 3 โรงเรียน ได้ 100 % 3.คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไม่มีการจัดกิจกรรม (ตามแผนงาน 4 ครั้ง) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรน่า 2019 (COVID-19)
กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ 50 ไร่ เกษตรกร 5 ราย ได้ 100 %
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน 50 ราย ได้ 100 %
โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร 20 ราย ได้ 100 %
กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน 1 หลักสูตร เกษตรกร 15 ราย ได้ 100 %
โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เเกษตรกร รายย่อยและผู้ด้อยโอกาส(กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน เกษตรกร 155 ราย (ตามแผน 70 ราย) 1.กิจกรรมจัดที่ดิน(จัดซื้อที่ดินเอกชน) เนื้อที่ 16 ไร่ ซึ่งผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด(คปจ.) ได้ 100 %
สำหรับปัญหาอุปสรรคของจังหวัดนครปฐม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ของคู่มือการจัดที่ดิน ปัญหาการขาดบุคลากร กลุ่มงานช่างและแผนที่ 1 ตำแหน่ง และกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ 1 ตำแหน่ง ทำให้การขับเคลื่อนงานตามภารกิจเกิดความล่าช้า
นอกจากนี้ กิจกรรมการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน และกิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ส.ป.ก.จะส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ปลูกพืชสมุนไพร มุ่งเน้นเพื่อนำมาทำเป็นยารักษาโรค ซึ่งจะมีแนวนโยบายที่สนับสนุนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เป็นเครือข่าย ทั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนงานอีกทางหนึ่ง ขณะนี้ กรมการแพทย์แผนไทย มีความต้องการให้เกษตรกร ปลูกพืชสมุนไพร นอกจาก ฟ้าทะลายโจรแล้ว ยังมีพืชสมุนไพรอื่นๆที่นำมาทำยารักษาโรคได้ เช่น กระชายขาว กระชายดำ ไพล ขมิ้นชัน ใบบัวบก ผลผลิตการเกษตรเหล่านี้ จะต้องไม่มีสารปนเปื้อนสารโลหะหนัก และยาฆ่าแมลง จึงขอให้ส.ป.ก.จังหวัด เตรียมพื้นที่ให้พร้อมที่จะสนับสนุนโครงการดีๆเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง
ท้ายที่สุด ท่านได้ให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน และฝากถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ว่า “การติดตามงานครั้งนี้ เป็นครั้งสุดท้ายในตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. และสู่ตำแหน่งรองเลขาธิการ ส.ป.ก.ได้ดูแลเรื่ององค์ความรู้ต่างๆ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ผมเน้นหนักการปฏิบัติงานจริง Learning by Doing ผมมีแนวการทำงานในรูปแบบใหม่ เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ห้องผมยินดีต้อนรับทุกท่าน หากมีสิ่งใดให้ช่วยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหน จะเป็นพี่เป็นน้องกัน มีสิ่งใดที่จะให้ความช่วยเหลือพวกเราได้ ก็จะทำเต็มที่และหยิบยื่นโอกาสให้พวกเรา ขอให้ตั้งใจทำงาน ผมจะผลักดันและสนับสนุนให้พวกเราทุกคนครับ”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed