ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ 6/2564

ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ 6/2564

ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ 6/2564
อกก.คง. เห็นชอบให้ ส.ป.ก. ใช้จ่ายงบกองทุนปี 2565 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน กว่า 160 ล้านบาท
    ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ 6/2564 ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
    การประชุม อกก.คง. ครั้งที่ 6/2564 มีวาระการประชุมที่สำคัญในการขอความเห็นชอบแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่จะขับเคลื่อนในช่วงปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ดังนี้
      1.) โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ 2565 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรที่เหมาะสม ระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ลดการใช้สารเคมีอันตรายและการปนเปื้อนในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 54 จังหวัด
      2.) โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาความรู้เกษตรกรให้สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ด้วยระบบวนเกษตร รวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิตสู่ระบบวนเกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามสภาพสังคมและภูมินิเวศ
      3.) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ที่สอดคล้องกับภูมินิเวศ และพัฒนาไปสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่สูงขึ้นผ่านการรวมกลุ่มการผลิต แปรรูป การบริหารจัดการตลาด เพื่อเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
      4.) โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ 2565 สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักและผลไม้บ้านเหมืองตะกั่ว จังหวัดพัทลุง ในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการแปรรูปกาแฟ และสนับสนุนการก่อสร้างโรงผลิตและแปรรูปน้ำบูดูกับกลุ่มเกษตรกรบ้านประชารัฐร่วมใจ 1 จังหวัดนราธิวาส นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบโครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ 2565 (ประเภทที่ดินเอกชน) เพื่อเป็นการป้องกันการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปที่ดิน
  ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เผยว่า “ที่ผ่านมา ส.ป.ก. ได้ดำเนินการจัดที่ดิน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรผ่านโครงการต่าง ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ 2565 ส.ป.ก. จะยังดำเนินการตามภารกิจอย่างมุ่งมั่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ โดยเกษตรกรสามารถใช้ที่ดินที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed