ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขต15,16,17) ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15, 16 ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 จังหวัดลำพูน

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขต15,16,17) ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15, 16 ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 จังหวัดลำพูน

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขต15,16,17) ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15, 16 ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 จังหวัดลำพูน
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 15, 16 เป็นประธานการประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 2 เพื่อให้การประเมินผลโครงการเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ โดยมีนายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรมเขตตรวจราชการที่ 15, 16, 17 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการระดับกรม หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล Web Conference โปรแกรม Zoom Meeting โดย ภารกิจที่สำคัญในการตรวจติดตามงาน ได้แก่ การรายงานผลการดำเนินงานโครงการนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ประกอบด้วย การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน ระบบตลาดนำการผลิต การลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร การจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร (big data) ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed