ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขต15,16,17) ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 จังหวัดสุโขทัย

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขต15,16,17) ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17
ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 จังหวัดสุโขทัย

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขต15,16,17) ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17
ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 จังหวัดสุโขทัย
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 เพื่อให้การประเมินผลโครงการเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย รับทราบผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ โดยมี นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 15,16,17 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการระดับกรม ที่ปรึกษาภาคประชาชน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล Web Conference โปรแกรม Zoom Meeting โดยภารกิจที่สำคัญในการตรวจติดตามงาน มีดังนี้
1.การขับเคลื่อนและผลการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน ระบบตลาดนำการผลิต การลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร การจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)
2.โครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้านการเกษตร ได้แก่ โครงการ 1ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
3.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4.การตรวจราชการตามเหตุการณ์ การเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคพืชและสัตว์ที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร ภัยพิบัติด้านการเกษตร และการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร หรือตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา
5.การรายงานสถานการณ์โครงการที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรอัจฉริยะ พืชสมุนไพร เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed