รองเลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ต้นแบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ต้นแบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ต้นแบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. มอบหมายให้ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นายพนมไพร ดีใหม่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ต้นแบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปทีดิน ซึ่งเป็นแปลงที่ดินของนางรำพึง อินทร์สำราญ หมู่ที่ 3 แปลงที่ 48 เนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา ซึ่งขณะนี้ได้พัฒนาเป็นศูนย์ต้นแบบของนิคมการเกษตรบ้านกระเบื้อง ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
นางรำพึง อินทร์สำราญ เล่าว่า เดิมพื้นที่ของตนทำนาปีละครั้ง มีผลผลิต 250 กก.ต่อปี ไม่มีผลกำไร เมื่อได้ร่วมโครงการส่งเสริมวนเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมกับ ส.ป.ก. ได้รับการสนับสนุนสระเก็บน้ำขนาด 5,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมถมดินด้านเดียว มีการปรับปรุงถนนผ่านแปลงมุ้งสำหรับปลูกผัก ปลูกไผ่ ผักสวนครัว มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ไม้ยืนต้นต่างๆ เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ ปัจจุบันมีผลผลิตข้าว 500 กก.ไร่ รายได้ 100,000 บาทต่อปี พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ในระบบอินทรีย์ที่ได้คุณภาพ และเลี้ยงหมูพระราชทาน ส่งผลผลิตให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา มีรายได้หมุนเวียนจากการเลี้ยงหมู ไก่ ปลา และปลูกพืชผักสวนครัว สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จนได้รับการยกระดับเป็นศูนย์ต้นแบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จำนวน 24 ราย พื้นที่รวม 161 ไร่

  รองเลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้สนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตร โดยกำหนดเขตส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เน้นการดำเนินงานในลักษณะนิคมการเกษตรที่มีการทำงานอย่างบูรณาการครบวงจร จึงได้มอบหมายให้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์(ส.ป.ก.สุรินทร์)  ดำเนินการจัดตั้งนิคมการเกษตรในพื้นที่ ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการ เพื่อสร้างความพร้อมของพื้นที่และเกษตรกรรวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพิ่มศักยภาพการผลิตที่เหมาะสม

  นอกจากนี้ ส.ป.ก. ยังสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนามาตรฐานสินค้าโดยการเชื่อมโยงการผลิตสู่การตลาด ทำให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สร้างรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ในการเป็นฐานการผลิตทางการเกษตรและสร้างแรงจูงใจให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรมในอนาคต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed