รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดพะเยา

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดพะเยา

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดพะเยา
        วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ตรวจราชการในพื้นที่ จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหา และรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนจากเกษตรกรในพื้นที่ โดยเริ่มต้นที่จุดแรก เป็นพื้นที่โครงการกองทุนที่ดิน บ้านไผ่สีทอง ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหา หลังจากกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมเป็นธรรม ได้ขอความช่วยเหลือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากปัญหาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการถูกขับไล่ออกจากที่ทำกินเดิม ซึ่ง ส.ป.ก. พะเยา ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยการจัดที่ดินทำกินให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งนำเสนอรูปแบบการปูผังแบ่งแปลงที่ได้จัดสรรให้กับผู้เดือดร้อนทั้ง 10 ราย ให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ นอกจากนี้ได้ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่บ้านไผ่ ซึ่งปัจจุบันโครงการกองทุนที่ดิน บ้านไผ่สีทอง มีเกษตรกรเข้าทำประโยชน์จำนวน 242 ครัวเรือน บนเนื้อที่ประมาณ 2,086 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน อาทิเพาะปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ และทำประมง
        ต่อมา รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามการดำเนินงานของ ส.ป.ก.พะเยาในการจัดพื้นที่ และพบปะรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็นจากเกษตรกร โดยในพื้นที่นี้มีเนื้อที่ประมาณ 370 ไร่ จัดเกษตรกรให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่จำนวน 76 ราย ใช้การจัดที่ดินในรูปแบบ 3 + 1 คือ เกษตรกร 1 ราย จะมีแปลงบนที่ทำสวน และแปลงบนที่ลุ่ม จำนวน 1 ไร่ สำหรับทำนา ใช้วิธีจับสลากในการจัดเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกแล้วลงทำประโยชน์ในแปลงที่ดิน ซึ่ง ส.ป.ก. กำลังสำรวจพื้นที่เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคเพิ่มเติม อาทิ การขุดสระเก็บกักน้ำ และติดตั้งระบบสูบน้ำพร้อมกระจายน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่ การขุดบ่อบาดาล รวมถึงได้เตรียมการส่งเสริมการทำเกษตรตามความต้องการของเกษตรกร คือ การทำเกษตรผสมผสานเพื่อที่จะพัฒนาเป็นแปลงเรียนรู้ต้นแบบโดยผู้นำชุมชน คือ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน สร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และเกษตรกรในพื้นที่ข้างเคียงสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในแปลงที่ดินของตนต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed