ส.ป.ก. ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ส.ป.ก. ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ส.ป.ก. ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
    วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย นายอุกฤษฎ์ อินทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดที่ดิน ผู้แทนจากสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน สำนักกฎหมาย สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ที้งนี้ การประชุม ได้พิจารณาแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงบประมาณ กรอบปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมาธิการ ส.ส. และ ส.ว. ปีงบประมาณ 2565 แจ้งเพื่อทราบก่อนการพิจารณา เพื่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed