ส.ป.ก. ร่วมงานสัมมนา “ตลาดนำการผลิต แซนด์บ๊อกซ์ เชียงราย เกษตรกรได้อะไร”

ส.ป.ก. ร่วมงานสัมมนา “ตลาดนำการผลิต แซนด์บ๊อกซ์ เชียงราย เกษตรกรได้อะไร”

ส.ป.ก. ร่วมงานสัมมนา “ตลาดนำการผลิต แซนด์บ๊อกซ์ เชียงราย เกษตรกรได้อะไร”
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “ตลาดนำการผลิต แซนด์บ็อกซ์ เชียงราย เกษตรกรได้อะไร” โดยนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บรรยายพิเศษและร่วมเสวนา เรื่องตลาดนำการผลิต แซนด์บ็อกซ์ เชียงราย เกษตรกรได้อะไร ทั้งนี้ นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เขตตรวจราชการที่ 15, 16 และ17 พร้อมด้วยนายวีระ หอยสังข์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย ได้รับมอบหมายจากท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้ร่วมงานสัมมนาฯ
โอกาสนี้ นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะทำงานรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ตลอดจน ผู้นำภาคประชาชน และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ได้ร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ณ อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ในงานสัมมนาครั้งนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสมาคมผู้ค้าผู้ส่งออกและนำเข้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ไทย กับเครือข่ายโคเนื้อล้านนา พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสมาคมการค้าผู้ส่งออกและนำเข้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ไทย กับคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดยความตอนหนึ่ง นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวว่า “รัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของเกษตรกร ผู้ประสบปัญหานานัปการ ทั้งสภาพดินฟ้าอากาศไม่เหมาะสม เกิดภัยพิบัติ ราคาผลผลิตตกต่ำ รวมทั้งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จึงมีนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการขับเคลื่อนแซนด์บ็อกซ์ ปศุสัตว์ เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่นำร่องในการขับเคลื่อนแซนด์บ็อกซ์ ปศุสัตว์ โดยมอบกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด โครงการนี้ เน้นชนิดสัตว์โคเนื้อ ส่งเสริมการผลิตและส่งออก ตามความต้องการของตลาด ลดต้นทุนด้วยการปลูกพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่ “Sandbox ปศุสัตว์” ผลิตโคเนื้อและพืชอาหารสัตว์ ภายใต้มาตรการควบคุมพิเศษ ตามแนวทางการผลิตที่กำหนด เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งหากดำเนินการในพื้นที่ Sandbox เชียงราย ประสบผลสำเร็จ จะเป็นต้นแบบสำหรับการขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ได้มีศักยภาพและความเหมาะสมในการพัฒนาอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนตลอดไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed