#Cop Hero Thailand Magazine นครพนม “เมืองปลอดขยะ” กิจกรรม Big cleaning Day ทุกวันอาทิตย์

นครพนม “เมืองปลอดขยะ” กิจกรรม Big cleaning Day ทุกวันอาทิตย์

นครพนม “เมืองปลอดขยะ” กิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันอาทิตย์ วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤษาคม 2563​ เวลา 07.30 น.เริ่มต้นจากบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สิ้นสุดที่บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม. จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายแพทย์ประสงค์ บูรณ์พงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายสุพงศ์รัฐ อุตะมะ ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา หน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม แขวงทางหลวงชนบทนครพนม แขวงทางหลวงนครพนม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม สำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดนครพนม สำนักงานจังหวัดนครพนม และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรมในการกำจัดขยะมูลฝอยและปรับแต่งภูมิทัศน์กับกิจกรรม Big Cleaning Day จังหวัดนครพนม สำหรับวันอาทิตย์นี้บูรณาการกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งจังหวัดนครพนม โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 เพื่อป้องกันและลดฝุ่นละอองในอากาศ .เริ่มต้นจากบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สิ้นสุดที่บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือ ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม. จังหวัดนครพนม เพื่อป้องกันและลดฝุ่นละอองในอากาศ จึงต้องดำเนินการทำความสะอาดปัดกวาดล้างถนนและพ่นละอองน้ำ ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อให้ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยว ได้สูดอากาศบริสุทธิ์อย่างแท้จริง ปัญหาขยะเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และทุกชุมชนต้องประสบ ซึ่งจังหวัดนครพนมได้มีการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับบ้านเรือน ชุมชน ตำบล อำเภอและระดับจังหวัด โดยเน้นการลดปริมาณขยะ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ไปพร้อมๆ กับการรักษาสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครพนม มีประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนจังหวัดนครพนมเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างความประทับใจให้กับทุกคนตั้งแต่ก้าวแรกที่มาเยือนเมืองแห่งความสุข ทุกท่านก็จะมาร่วมกันทำความสะอาดโดยพร้อมเพรียงกัน
ขอบคุณภาพ/ข่าว หนุ่ม ปชส.
#เทพพนม Cop Hero Thailand Magazineรายงาน

นครพนม ผบ.ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง เข้าใจหัวอกทหารอีสานจัดกิจกรรมหว่านแห สืบสานวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาอีสาน ให้กำลังพลผ่อนคลายในช่วงสถานการณ์วิกฤติ โควิด-19

นครพนม ผบ.ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง เข้าใจหัวอกทหารอีสานจัดกิจกรรมหว่านแห สืบสานวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาอีสานให้กำลังพลผ่อนคลายในช่วงสถานการณ์วิกฤติโควิด-19
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 63 เวลา 11.00 น ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง พันโท อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) มีความเป็นห่วงกำลังพลของหน่วยสืบเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในห่วงหลายวันที่ผ่านมาอาจจะส่งผลให้กำลังพลมีความเครียด เพราะอากาศร้อนผิดปกติ จึงได้เข้าใจหัวอกทหารอีสานจัดกิจกรรมหว่านแห (การหาปลาแบบวิถีชาวบ้าน) ภายในสระน้ำขนาดใหญ่ของหน่วย ร.3 พัน.3 ในการจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อมุ่งหวังให้กำลังพลของหน่วยได้ผ่อนคลายและการแสดงออกซึ่งความรู้รักสามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละระดับชั้น สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ บรรยากาศความอบอุ่นภายในหน่วย ทั้งยังได้นำวงศ์ดนตรี 303 อินดี้ มาขับร้องให้กิจกรรมในงานมีสีสันอย่างน่าประทับใจ โดยมีกำลังพลของหน่วยที่มีความรู้ชำนาญในการหว่านแห (การหาปลาแบบวิถีชาวบ้าน) จำนวนหลายนาย เป็นการส่งต่อความรู้ในการทอดแหให้กำลังพลอีกด้วย ส่วนปลาที่จับได้นั้นนำมาทำเป็นอาหารกลางวันให้กำลังพลตลอดจนน้องเล็กของกองทัพบกได้รับประทานอีกด้วย
พันโท อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดกิจกรรมการหว่านแห (การหาปลาแบบวิถีชาวบ้าน) ในวันนี้อีกอย่างคือเพื่อมุ่งหวังให้กำลังพลของหน่วยเพื่อสืบสานวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาอีสาน ซึ่งเป็นมรดกตกทอดอันทรงคุณค่าที่บรรพบุรุษได้สั่งสม ความรู้และถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น นับเป็นสิ่งที่มีคุณค่า คงไว้ซึ่งความภาคภูมิใจและอนุรักษ์ ไว้ให้ยั่งยืนทั้งยังต้องการเผยแพร่มรดกที่ทรงคุณค่าและเปี่ยมเสน่ห์ของมรดกวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของวิถีชีวิต และภูมิปัญญา สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตอันผูกพันกับธรรมชาติสร้างความสามัคคีในหมู่ทหารในหน่วย ร.3 พัน.3 ตลอดจนสร้างความเชื่อและศรัทธาอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดขึ้นภายในหน่วย ร.3 พัน.3 ต่อไป ดังนั้น “ภูมิปัญญาของการหว่านแห คือ มรดกที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ สั่งสม และสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นเรื่องราว อันทรงคุณค่าที่คนในท้องถิ่น ตลอดจนคนในชาติควรเล็งเห็นคุณค่า มีความภาคภูมิใจ ที่จะสืบสานให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต”
ขอบคุณภาพ/ข่าว ทีม PR 303
#เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed