#Cop Hero Thailand Magazine นครพนม ผบ.ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง เข้าใจหัวอกทหารอีสาน จัดกิจกรรมหว่านแห สืบสานวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาอีสาน ให้กำลังพลผ่อนคลายในช่วงสถานการณ์วิกฤติ โควิด-19

นครพนม ผบ.ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง เข้าใจหัวอกทหารอีสานจัดกิจกรรมหว่านแห สืบสานวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาอีสาน ให้กำลังพลผ่อนคลายในช่วงสถานการณ์วิกฤติ โควิด-19

Cop Hero Thailand Magazine
นครพนม ผบ.ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง เข้าใจหัวอกทหารอีสานจัดกิจกรรมหว่านแห สืบสานวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาอีสานให้กำลังพลผ่อนคลายในช่วงสถานการณ์วิกฤติโควิด-19
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 63 เวลา 11.00 น ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง พันโท อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) มีความเป็นห่วงกำลังพลของหน่วยสืบเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในห่วงหลายวันที่ผ่านมาอาจจะส่งผลให้กำลังพลมีความเครียด เพราะอากาศร้อนผิดปกติ จึงได้เข้าใจหัวอกทหารอีสานจัดกิจกรรมหว่านแห (การหาปลาแบบวิถีชาวบ้าน) ภายในสระน้ำขนาดใหญ่ของหน่วย ร.3 พัน.3 ในการจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อมุ่งหวังให้กำลังพลของหน่วยได้ผ่อนคลายและการแสดงออกซึ่งความรู้รักสามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละระดับชั้น สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ บรรยากาศความอบอุ่นภายในหน่วย ทั้งยังได้นำวงศ์ดนตรี 303 อินดี้ มาขับร้องให้กิจกรรมในงานมีสีสันอย่างน่าประทับใจ โดยมีกำลังพลของหน่วยที่มีความรู้ชำนาญในการหว่านแห (การหาปลาแบบวิถีชาวบ้าน) จำนวนหลายนาย เป็นการส่งต่อความรู้ในการทอดแหให้กำลังพลอีกด้วย ส่วนปลาที่จับได้นั้นนำมาทำเป็นอาหารกลางวันให้กำลังพลตลอดจนน้องเล็กของกองทัพบกได้รับประทานอีกด้วย
พันโท อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดกิจกรรมการหว่านแห (การหาปลาแบบวิถีชาวบ้าน) ในวันนี้อีกอย่างคือเพื่อมุ่งหวังให้กำลังพลของหน่วยเพื่อสืบสานวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาอีสาน ซึ่งเป็นมรดกตกทอดอันทรงคุณค่าที่บรรพบุรุษได้สั่งสม ความรู้และถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น นับเป็นสิ่งที่มีคุณค่า คงไว้ซึ่งความภาคภูมิใจและอนุรักษ์ ไว้ให้ยั่งยืนทั้งยังต้องการเผยแพร่มรดกที่ทรงคุณค่าและเปี่ยมเสน่ห์ของมรดกวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของวิถีชีวิต และภูมิปัญญา สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตอันผูกพันกับธรรมชาติสร้างความสามัคคีในหมู่ทหารในหน่วย ร.3 พัน.3 ตลอดจนสร้างความเชื่อและศรัทธาอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดขึ้นภายในหน่วย ร.3 พัน.3 ต่อไป ดังนั้น “ภูมิปัญญาของการหว่านแห คือ มรดกที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ สั่งสม และสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นเรื่องราว อันทรงคุณค่าที่คนในท้องถิ่น ตลอดจนคนในชาติควรเล็งเห็นคุณค่า มีความภาคภูมิใจ ที่จะสืบสานให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต”
//ภาพข่าว ทีม PR 303
//เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed