#Cop Hero Thailand Magazine นครพนม-รอง ผบ.สูงสุด ลงพื้นที่ จว.นครพนม เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและตรวจมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2

นครพนม-รอง ผบ.สูงสุด ลงพื้นที่นครพนม เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและตรวจมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2

นครพนม! รอง ผบ.สูงสุด ลงพื้นที่นครพนม เยี่ยมกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและตรวจมาตรการผ่อนคลายระยะ 2
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ที่จังหวัดนครพนม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ภายหลังมีมาตรการให้กิจการและกิจกรรมได้รับการผ่อนคลายและเปิดดำเนินการได้ จึงได้สั่งการให้มีการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ในโอกาสนี้ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) จึงได้มอบหมายให้ พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามข้อกำหนดออก ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7 และคำสั่งปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 11/63 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้คำแนะนำ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงาน การแก้ปัญหา ข้อขัดข้องต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ชุดตรวจ ภายหลังรัฐบาลได้ประกาศการผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม คณะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
โดยการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย บริเวณจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ซึ่งเป็นจุดที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครพนม มีการผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับการปิดช่องทางการเข้าออกของคน ยานพาหนะ และสิ่งของ เป็นการชั่วคราว ยกเว้นการนำเข้า ส่งออกสินค้าตามกฎหมายว่าด้วยการศุลกากรและ สินค้าผ่านแดน โดยอนุญาตให้พนักงานขับรถสินค้า จำนวน 1 คนและคนประจำรถสินค้า จำนวน 1 คน รวมคันละไม่เกิน 2 คน และต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 แล้วเท่านั้น ที่เดิมหากบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ไปอยู่นอกราชอาณาจักรไทยเป็นระยะเวลาเกิน 5 ชั่วโมง เมื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยต้องเข้าสู่กระบวนการกักกันไว้เพื่อสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน เป็นหากบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ไปอยู่นอกราชอาณาจักรไทยเป็นระยะเวลาเกิน 7 ชั่วโมง เมื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยต้องเข้าสู่กระบวนการกักกันไว้เพื่อสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน
จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ ร้านค้าและประชาชนที่มาใช้บริการ ที่บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม ร้านพลอยซุปเปอร์เซนเตอร์ ห้าง Big C สาขานครพนม ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆ แห่งที่จังหวัดนครพนมได้มีมาตรการผ่อนคลายให้กับประชาชน แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด คือ มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้ประกอบการ ผู้ขายและผู้ซื้อ ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัส หรือแผงจำหน่ายสินค้าบ่อย ๆ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม ให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการส่วนหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเสมอ ให้มีจุดบริการที่ล้างมือพร้อมสบู่เหลวหรือเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ให้เว้นระยะห่างของแผง ระยะนั่ง หรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัดหรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักการเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน มีการทำทะเบียนผู้ประกอบการ กำหนดทางเข้าออกตลาดเพียงช่องทางเดียว หรือกรณีที่จำเป็นต้องมีทางเข้าทางออกหลายทาง ก็ให้มีการคัดกรองทุกช่องทางเข้าออก มีแผนผังและแบ่งโซนประเภทสินค้าในตลาด เช่น แผงขายอาหารสด อาหารบรรจุเสร็จ อาหารแห้ง แผงจำหน่ายเสื้อผ้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแนะนำให้มีการใช้แพลตฟอร์ม ไทยชนะ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจับจ่ายซื้อจากห้างร้านต่าง ๆ เพื่อลดความแออัด ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการสัมผัสสิ่งของและธนบัตรได้ เพราะถึงแม้รัฐบาลจะผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 2 แล้ว แต่ยังคงมีความจำเป็นที่ทุกคนต้องรักษาวินัย ในการป้องกันและเฝ้าระวังโรค คือ ความไม่ประมาท เพื่อสร้างความปลอดภัยและทำให้ประเทศไทยบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการควบคุมโรคโควิด – 19
ภาพ/ข่าว อ๊อด ปชส.
#ทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

Cop Hero Thailand Magazine

ป.ป.ส. เตือน ผู้ผลิต จำหน่าย สินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ สำนักงาน ป.ป.ส. โดยไม่ได้รับอนุญาต และแอบอ้างนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาต หากฝ่าฝืน มีความผิดตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายราชการ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) เตือนผู้ที่ผลิต และจำหน่ายสินค้า ที่มีตราสัญลักษณ์สำนักงาน ป.ป.ส. เช่น ซองใส่บัตร หน้ากากอนามัย โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก สำนักงาน ป.ป.ส. ถือว่ามีความผิด ภายหลังพบการขายสินค้าดังกล่าวผ่านทางอินเทอร์เน็ต

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เตือนว่า จากการตรวจสอบทางอินเทอร์เน็ตพบเห็นการขายสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะ ตราของทหาร ตำรวจ หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงตราสัญลักษณ์ของสำนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งผลิตขึ้นมาเพื่อประโยชน์ส่วนตน การผลิตตราสัญลักษณ์สำนักงาน ป.ป.ส.โดยไม่ได้รับความยินยอมจากสำนักงาน ป.ป.ส. นั้น ย่อมถือว่าเป็นการทำปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายราชการเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายราชการ พ.ศ. 2482 ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดปลอม หรือเลียนแบบเครื่องหมายราชการ ไม่ว่าจะทำเป็นสีใด หรือทำด้วยวิธีใด ๆ หรือทำให้ปรากฏที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ ก็ตาม โดยผู้ฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 2,000 บาท และการที่บุคคลใด แอบอ้างนำตราสัญลักษณ์ดังกล่าว ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ป.ป.ส. ย่อมมีความผิด ตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายราชการ พ.ศ. 2482 ห้ามมิให้บุคคลใดใช้เครื่องหมายราชการ เว้นแต่หน่วยราชการที่กำหนดเครื่องหมายนั้นจะได้อนุญาต ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1ปี และปรับไม่เกิน 2,000 บาท เช่นเดียวกัน ซึ่งผู้กระทำการใด ๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นความผิดไม่อาจอ้างความไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นผิดได้ ที่ผ่านมาพบว่า ผู้ที่แอบอ้างนำตราหรือเครื่องหมายราชการไปใช้มักจะใช้ เพื่อต้องการแสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไปกระทำความผิด หรือใช้ประโยชน์ในการหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่

เลขาธิการ ป.ป.ส. ย้ำว่า การผลิต จำหน่าย และการใช้ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานราชการต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานนั้น ๆ แม้แต่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. การใช้บัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หรือตราสัญลักษณ์ ป.ป.ส. ก็ต้องได้รับการอนุญาตตามระเบียบ เพื่อใช้อำนาจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ใช้อำนาจในทางที่ผิด โดยหากมีผู้แสดงตนว่าเป็น เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และประชาชนมีความสงสัยว่าเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. จริงหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและนามสกุล ของผู้แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. จะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งไว้เป็นความลับ และสำหรับผู้ผลิต จำหน่าย สินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ สำนักงาน ป.ป.ส. โดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้ยุติการกระทำดังกล่าว มิฉะนั้น สำนักงาน ป.ป.ส. จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดต่อไป

Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *