#Cop Hero Thailand Magazine สสจ.นครพนม – รายงานสถานการณ์โควิด กำชับตรวจสถานประกอบการ/1 มิ.ย. เปิดเดินรถโดยสาร

สสจ.นครพนม – รายงานสถานการณ์โควิด กำชับตรวจสถานประกอบการ/1 มิ.ย. เปิดเดินรถโดยสาร

“สสจ.นครพนม” รายงานสถานการณ์โควิด
กำชับตรวจสถานประกอบการ/
1 มิ.ย.63 เปิดเดินรถโดยสาร
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบาดวิทยา สาธารณสุขชายแดนและโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งนายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม (ศปก.นพ.) ครั้งที่ 117/2563 เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ “COVID-19″ โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)
นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สถานการณ์ภาพรวมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น.) มีผู้ป่วยติดเชื้อรวม 5,498,577 คน อาการรุนแรง 53,223 คน รักษาหายแล้ว 2,301,410 คน เสียชีวิตรวม 346,688 คน สถานการณ์ภาพรวมในประเทศไทย ผู้ป่วยรายใหม่ 2 คน ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,042 คน หายป่วยแล้ว 2,928 คน เสียชีวิต 57 คน ผู้ป่วยรักษาอยู่ 57 ราย ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ 1 ราย ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantine (จากรัสเซีย) 1 ราย จำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่รักษา กรุงเทพมหานครและนนทบุรี 1,708 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 397 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย และภาคใต้ 731 ราย
สำหรับสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น.) ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “COVID-19″ รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 2 ราย (44 วันต่อเนื่อง ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่) ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) รายใหม่ 0 ราย สะสม 131 ราย คงเหลือติดตามต่อเนื่อง 18 ราย (รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 0 ราย) ข้อมูลผู้กักกันในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 82 ราย คงเหลือติดตาม 6 ราย วันสิ้นสุดการติดตามวันที่ 5 มิถุนายน 2563
ส่วนการติดตามผู้เดินทางกลับจากจังหวัดเสี่ยง (Home Quarantine) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 15/2563 จำนวนผู้เดินทางตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ยอดสะสม 5,402 ราย คงเหลือติดตาม 1,475 ราย (ข้อมูลจากแอฟพลิเคชัน NPM-COVID19 ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น.) สำหรับรายงานการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต ทั้งหมดจำนวน 322 ราย เก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้ว จำนวน 302 ราย ทุกรายไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คงเหลือที่ต้องเก็บตัวอย่างอีก จำนวน 20 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ
ในส่วนของมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 2 ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 17/2563 ได้มีมติเห็นชอบปรับลดพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เหลือ 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี ภูเก็ต กระบี่ ยะลา และนราธิวาส และปรับลดจำนวนด่านคัดกรองบุคคลเข้าจังหวัดนครพนม เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เหลือ 3 ด่าน ได้แก่ ด่านคัดกรองอำเภอเมือง อำเภอธาตุพนม และด่านคัดกรองท่าอากาศยานนครพนม รวมทั้งมีมติให้มีการเปิดเดินรถโดยสารประจำทาง เฉพาะต้นทาง-ปลายทาง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่ม 1 มิถุนายน 2563 นี้ และเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมมอบหมาย มีอำนาจสั่งปิดสถานที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการหรือจังหวัดนครพนมกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเวลา 3 วัน
ภาพ/ข่าว ปัญญา สสจ.
เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน
จ.นครพนม ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) รับฟังการชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หน่วยงานร่วมประชุมประกอบด้วย
๑.ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม
๒. สำนักงานจังหวัดนครพนม
๓. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม
๔. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
๕. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม
๖. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม
๗. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม
๘. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
๙. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
๑๐.สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
๑๑. โครงการชลประทานนครพนม
๑๒. มหาวิทยาลัยนครพนม
๑๓. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม
ด๙.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
๑๕. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม
๑๖.สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม
๑๗. แขวงทางหลวงนครพนม
๑๘.แขวงทางหลวงชนบทนครพนม
๑๙.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
๒.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม
๒๑. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม
๒๒.สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม
๒๓. อำเภอ ทุกอำเภอ (ร่วมรับฟังการประชุมฯ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ที่ตั้งของแต่ละอำเภอ)โดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในครั้งนี้
ภาพ/ข่าว หนุ่มปชส.
เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed