#Cop Hero Thailand Magazine สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี อบรมให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี อบรมให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ

ภาพ/ข่าว ประชาสัมพัธ์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี อบรมให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ
เช้าวันนี้(๘ มิ.ย.๒๕๖๓)ที่ TT&T Farm TT Organic Farm ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายอภัย เอียดบัว ผู้อำนวยการสำนักงานคุประพฤติจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยมีนางณิชารี ภควัตชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีร่วมพิธีด้วย สำนักงานคุมประพฤติมีผู้ถูกคุมความประพฤติในความดูแลอยู่ประมาณ ๓,๐๐๐ คน นอกเหนือจากการควบคุมดูแลและสอดส่องให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนด หรือฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้ครบถ้วนตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดราชบุรีแล้ว อีกหนึ่งการกิจที่สำคัญของกรมคุมประพฤติ คือ การคืนคนดีกลับสู่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรีจึงจัดทำกิจกรรมการอบรมความรู้ และสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการฝึกอบรมอาชีพเสริม และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดมิให้หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมจำนวน ๔ ครั้งกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ถูกคุมความประพฤติที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติครั้งละประมาณ ๔๐ คน โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรีได้ร่วมมือกับวิทยากรซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านประจำท้องถิ่น เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จร่วมบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และเป็นพี่เลี้ยงตลอดการฝึกอบรม และต่อยอดในการนำไปประกอบอาชีพของผู้ถูกคุมความประพฤติต่อไป โดยกำหนดการดำเนินการทั้งหมด ๔ ครั้งประกอบด้วย ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ TT&T Farm TT Organic Farm ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ครั้งที่๒ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖ต ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเหล่ามะละกอ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีครั้งที่ ๓วันที่๓สิงหาคม ๒b๓ณ ศูนย์เรียนรู้สวนหลังบ้าน หมู่ที่ ๑๑บ้านห้วยขวางตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอดำเนินสะดวก (กศน.วัดโคกบำรุงราษฎร์) อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
@ สุรพันธ์ ตันกำเนิด
(ดีเจต้อย)
สุเทพ นิ่มนวล
กนกวรรณ์ บุญวงษ์
ศูนย์ข่าว Cop Hero Thailand Magazine จ.ราชบุรี
รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed